Photoshop 6.0 – vybrané partie

Listopad 2002

1.     Nastavení barev (jedna ze základních možností) 2

2.     Nový obrázek. 3

3.     Základní použití štětce. 4

4.     Některé důležité zkratky. 6

5.     Vrstvy a selekce. 8

5.1.      Vrstvy. 8

5.2.      Selekce (výběry) 9

6.     Kanály. 12

7.     Prohlížení 13

8.     Vybírání a přemísťování objektů. 16

9.     Cesty. 23

10.       Text v Photoshopu. 29

11.       Masky. 31

11.1.        Rychlá maska. 34

12.       Oddělení objektů od jejich pozadí 36

 

1.            Nastavení barev (jedna ze základních možností)

+Shift+K

Nastavení barev

2.            Nový obrázek

Primárně většinou velikost určujeme v obrazových bodech. Většinou používáme RGB režim.

Ctrl+N

Nový obrázek:

3.            Základní použití štětce

B (štětec); pak

 

4.            Některé důležité zkratky

 

Ctrl+Alt+D (Prolnutí)

Alt +Koš (Bez dotazu)

Alt + klik na oko (zobrazení a skrytí jen té vrstvy)

Ctrl+0 (Na celou obrazovku)

Ctrl+Alt+0 (Skutečná velikost)

Ctrl++ přiblížení

Ctrl+-oddálení

5.            Vrstvy a selekce

Jsou základem práce v Photoshopu. Selekce jsou často označovány jako „výběry“

5.1.    Vrstvy

Po vytvoření nového souboru obrázek sestává pouze z neprůhledného pozadí, na kterém jsou naneseny barvy. Photoshop ale umožňuje nad toto pozadí umísťovat další vrstvy, které si nejlépe představíte jako průsvitky s malbou či textem. Každá vrstva má stejnou velikost (počet pixelů) jako pozadí a stejnou barevnost, má však zcela průhledné pozadí. Vrstva tedy může např. obsahovat pouze několik (či jen jeden) objektů (,,slunce“ či ,,květinu“ či cokoli jiného.Okolí těchto objektů je průhledné. V obrázku můžete vytvářet libovolný počet vrstev s libovolným obsahem; tam, kde není malba (obsah vrstvy), jsou veškeré nižší vrstvy viditelné. Existují ovšem i komplikovanější vztahy a interakce mezi vrstvami na rozdíl od kanálů, které jsou ,,pasivní“, jsou vrstvy velmi ,,aktivní“, s mnoha parametry funkčností a interakcemi. S vrstvou (nebo i vícevrstvým obrázkem) se pracuje jako s každým jiným obrázkem – lze zde aplikovat masky, selekce, pracovat s kanály atd.

Ctrl+ klepnutí na název Vrstvy (zobrazí se výběr (selekce)); M přesun jen výběru.

Vyplnění výběru barvou popředí Alt+Backspace

Vyplnění výběru barvou pozadí Ctrl+Backspace

5.2.    Selekce (výběry)

 

Ctrl+D ruší selekci

Ctrl+Shift+I (Invertovat výběr)

6.            Kanály

Kanál je jednak jedna ze složek, ze kterých se skládá barevný obrázek. Takový kanál slouží k ukládání barevných informací o obrázku. Kanály jsou obrazy ve stupních šedi, obsahující různé typy informací.

Kanály s barevnými informacemi se vytvářejí automaticky při otevření nového obrazu. Počet vytvořených kanálů je určen barevným režimem obrazu. Například obraz RGB má čtyři výchozí kanály: po jednom pro červenou, zelenou a modrou barvu plus složený kanál, používaný pro úpravy obrazu.

Dále kanály slouží k uchovávání masek. Můžete vytvořit alfa kanály, do kterých lze ukládat výběry jako 8-bitové obrazy ve stupních šedi. Alfa kanály se tedy využívají k vytváření a uchování masek, které umožňují manipulovat s částmi obrazu, izolovat je a chránit.

Můžete vytvořit kanály přímých barev, které umožňují specifikovat další tiskové výtažky pro tisk přímými tiskovými barvami.¨

Obraz může mít až 24 kanálů.

7.            Prohlížení


VÝSLEDEK

AKCE

Přizpůsobit obraz do okna

Poklepat na nástroj ručičkanebo Ctrl + 0 (nula)

100 % zvětšení

Poklepat na nástroj lupanebo Alt + Ctrl + 0 (nula)

Zvětšit nebo zmenšit zobrazení

Ctrl + klávesa Plusnebo klávesa Mínus

ukazatel lupanebo tlačítko zmenšení

Ctrl + mezerník nebo Alt + mezerník

Použít nastavení procent zvětšení a nechat textové pole aktivní*

klávesa Shift+ Enter v paletě Navigátor

Zvětšit určenou oblast obrazu*

Ctrl + táhnout v náhledu v paletě Navigátor

Posunout obraz v okně nástrojem ručička*

Mezerník + táhnout nebo táhnout rámeček v paletě Navigátor

Posunout nahoru nebo dolů o 1 obrazovku

PageUp nebo PageDown

Posunout nahoru nebo dolů o 10 jednotek

klávesa Shift+ PageUp nebo PageDown

Posunout zobrazení do levého horního nebo pravého dolního rohu

Home nebo End

Zapnout/vypnout červené překrytí masky vrstvy*

\

†Podržení Ctrl změní směr posunu na posun doleva (PageUp) nebo doprava (PageDown)

*Ne v ImageReady

klávesa ShiftShift KlávesaKlávesa

 


8.            Vybírání a přemísťování objektů


VÝSLEDEK

AKCE

Změna polohy hranice výběru při vytváření výběruá

Libovolný nástroj pro výběr (kromě jednoho sloupce a řádku) + táhnout

Přidat k výběru nebo odečíst od výběru

Libovolný nástroj pro výběr + klávesa Shiftnebo Alt + táhnout

Průsečík s výběrem

Lib. nástroj pro výběr + klávesa Shift+ Alt + táhnout

Omezit výběr na čtverec nebo kruh (pokud není aktivní žádný jiný výběr)á

klávesa Shift+ táhnout

Kreslit výběr ze středu (pokud není aktivní žádný jiný výběr)á

Alt + táhnout

Omezit tvar a kreslit výběr ze středu á

klávesa Shift+ Alt + táhnout

nástroj přesun

Ctrl (když není vybraný nástroj nástroj ručičkaani žádný z nástrojů pero*, cesty*, nástroj tvaru*, rozdělení na řezy, obdélníková obrazová mapa§, kruhová obrazová mapa§ nebo mnohoúhelníková obrazová mapa§)

Přepnout z nástroj magnetické lasona nástroj laso*

Alt + táhnout

Přepnout z nástroj magnetické lasona nástroj mnohoúhelníkové laso*

Alt + klepnout

Posunout kopii výběru

nástroj přesun+ Alt + táhnout výběr

Posunout vybranou oblast o 1 obrazový bod

Libovolný nástroj pro výběr + klávesa šipka dolevaklávesa šipka dopravaklávesa šipka dolůklávesa šipka nahoru

Posunout výběr o 1 obrazový bod

nástroj přesun+ klávesa šipka dolevaklávesa šipka dopravaklávesa šipka dolůklávesa šipka nahoru

Posunout vrstvu o 1 obrazový bod, když na ní není nic vybrané

Ctrl + klávesa šipka dolevaklávesa šipka dopravaklávesa šipka dolůklávesa šipka nahoru

Zvětšit/zmenšit šířku detekce*

nástroj magnetické laso+ [ nebo ]

Potvrdit nebo zrušit oříznutí

nástroj oříznutí+ Enter nebo Esc

Vytvořit rameno měřeného úhlu*

nástroj měřítko+ Alt + táhnout koncový bod

Přitahovat vodítko na dílky pravítka

klávesa Shift+ táhnout vodítko

Změnit orientaci vodítka na vodorovnou nebo svislou

Alt + táhnout vodítko

†Podržení klávesa Shiftzvýší krok posunu na 10 obrazových bodů

‡Platí pro nástroje tvarů

*Ne v ImageReady

§Pouze v ImageReady

klávesa ShiftShift KlávesaKlávesa

Do téže vrstvy jsme dokreslili čmáry a ty přebírají přednastavené efekty vrstvy.

Nástrojem V se posouvají všechny objekty vrstvy

Vrstvy můžeme barevně ladit, vytvářet z nich skupiny, měnit jejich krytí

F8 paletka Info(rmace)

Kliknutím na křížek + nastavíme jednotky obr body.

Totéž lze provést volbou Ctrl+R (Zobrazit či skrýt pravítka) a následným poklepáním na pravítka

M (obd. výběr) Vrstva vyjmutím

Horní vrstva:

 

 

 

 

Dolní vrstva:

Celek:

D Černá v popředí bílá v pozadí; X výměna těchto barev.

Ctrl+ mezerník (Lupa; pokud je stisknuto Alt je to -)

Jen mezerník, je to posun.

B>5 (50 % krytí)

B 0 (původní hodnota, tj. 100%)

Vytváření kopií výběrů (myší) na jedné vrstvě - na pozadí

9.            Cesty

Důležité vektorové objekty, které lze (mimo jiné) převést na selelekce.

 

 

Vytváření kopií výběru (myší) na vrstvě, kdy se užívá průhlednost.

Výběry na základě barevné podobnosti:

Ctrl+h skrytí znovuzobrazení objektů (např.) selekcí)

10.       Text v Photoshopu

Ctrl+J (nová vrstva kopírováním)

Ctrl+Shift+J  (nová vrstva vyjmutím)

Ctrl+[

Ctrl+]

Změna pořadí vrstev

 

D výchozí barvy

Alt+ Delete nebo Alt+Backspace Vyplnění selekce barvou popředí

Ctrl+L úrovně

11.       Masky


Masky jsou dočasné kopie obrázku nebo výběru, které slouží pro další editaci. Chrání původní obrázek před změnou. S maskou lze pracovat stejně jako s obrázkem; jakmile jsme spokojeni s výsledkem editace, lze maskou nahradit původní obrázek. Masky také slouží pro ochranu selekce před nechtěnou editací.

Maska je tedy část obrázku chráněná před editací. Jedná se vlastně o selekci s opačným účinkem na editace. Selekce určuje kterou část obrázku bude možno editovat. Maska naopak část obrázku před jakoukoli editací chrání. Neplatí přesně, že když je část vyselektována, je zbytek obrázku maskou. Maskou totiž jakoby přikryjete nemodifikovatelnou část obrázku ,,trvanlivě“; ve druhé části obrázku pak můžete nadále používat selekce atd. Existuje navíc více druhů masek: Rychlá maska – neukládaná maska pro okamžitou editaci, masky z alfa-kanálů (ukládané) a masky ve vrstvách.

Editujeme-li (např. „čmárejte" nástrojem Tužka, Štětec a pod.), budete upravovat pouze masku. Paletka Vrstvy naznačuje jak po editaci masky vypadá výsledek. Editujete vlastně jakousi průsvitku a původní obrázek neovlivňujete. Jste-li s editací spokojeni, odhodíme masku do koše; editace masky se trvale promítne do vrstvy pokud to odsouhlasíme.

Nebo klepneme pravým tlačítkem na miniatuře masky vrstvy:

 

Pokud si přejete existující vrstvy skutečně propojit do jediného obrázku, zadejte příkaz Sloučit dolů  nebo Sloučit viditelné z menu paletky. Vy

tvoříte pak obrázek s jedinou vrstvou, která

vznikne kombinací předchozích, jak ukazuje

obrázek. Pokud si však přejete obrázek s vrst

vami uložit, je nutné použít formát .PSD; ji

nak se nová vrstva neuloží.

11.1.                  Rychlá maska


 

12.       Oddělení objektů od jejich pozadí

Příkaz Oddělit umožňuje elegantním způsobem oddělit objekt v popředí a jeho pozadí ve vrstvě vymazat. Dokonce i objekty s roztřepenými, komplikovanými nebo neurčitými okraji lze vyříznout z jejich pozadí s vynaložením minimálního množství ruční práce.

 

Poznámka: Pro jednodušší případy můžete místo tohoto příkazu použít nástroj mazání pozadí.

 

K oddělování objektu od pozadí se používají nástroje z dialogového okna Oddělit. Nejdříve nakreslíte zvýraznění, které označuje okraje objektu a ohraničuje jeho vnitřek. Potom si můžete prohlédnout náhled a buď oddělení provést znovu nebo ho podle potřeby upravit. Když objekt oddělíte, Photoshop jeho pozadí nahradí průhlednou plochou. Obrazové body na okrajích objektu ztratí svou barevnou složku odvozenou od pozadí, takže se mohou prolnout s novým pozadím, aniž by vznikla barevná aureola.

 

Po oddělení můžete oddělenému pozadí opět přidat krytí a vytvořit další efekty s použitím příkazu Úpravy > Zeslabit. (Viz Prolnutí efektů filtrů (Photoshop).)