KVD NÁSTĚNKA RSS http://www.kvd.zcu.cz cs Mon, 11 Dec 2017 19:07:58 GMT Nástěnka KVD, ZČU v Plzni http://www.kvd.zcu.cz/cz/_img/RSSLogo.gif http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php Zrušení konzultačních hodin http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_665 Kvůli zdravotní indispozici ruším ve středu 6. prosince konzultační hodiny. Filipi Mon, 04 Dec 2017 23:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2017-12-06 07:33:25#rss_665 Zrušení KH http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_664 Dne 6.12. ruším z důvodu účasti na jednání AS FPE své konzultační hodiny. Děkuji za pochopení. Baťko Mon, 04 Dec 2017 23:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2017-12-05 19:44:50#rss_664 Zrušení KH a výuky http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_663 V tomto týdnu odpadá moje výuka semináře z PGM1P a moje konzultační hodiny. Důvodem je nemoc. Děkuji za pochopení. Fadrhonc Sun, 03 Dec 2017 23:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2017-12-04 19:48:02#rss_663 Výběr tématu diplomové práce http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_649 Pracovníci katedry již vypsali témata diplomových prací. Studenti prvního ročníku navazujícího magisterského studia, nezapomeňte, že do 8. prosince 2017 musíte na sekretariátu katedry odevzdat vytištěné podklady k diplomové práci z portálu, které je třeba předtím konzultovat s vedoucím práce. Filipi Mon, 09 Oct 2017 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2017-11-07 22:52:58#rss_649 http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_643 Výzkumná zpráva o výuce robotiky na základních školách V rámci projektu studentské grantové soutěže 2016 zpracoval Mgr. Jan Baťko z Katedry výpočetní a didaktické techniky výzkumnou zprávu mapující současný stav výuky robotiky pomocí robotických stavebnic ve výuce na základních školách v České Republice. Podrobné výsledky naleznete popsané ve výzkumné zprávě, která je na stránkách katedry volně dostupná ke stažení. Výzkumná zpráva ke stažení Mgr. Jan Baťko Wed, 20 Sep 2017 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2017-11-07 22:52:47#rss_643 Sledujte http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_548 facebookovou stránku "Katedra výpočetní a didaktické techniky" Lucie Rohlíková Sat, 26 Nov 2016 23:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2017-11-07 22:52:39#rss_548 Návrhy termínů obhajob a komisionálních zkoušek na KVD 2018 http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_4 Státní závěrečnou zkoušku lze konat podle čl. 46 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu ZČU, splnil-li student všechny studijní požadavky dané doporučeným studijním plánem v příslušném studijním oboru. Konkrétně vše popisuje vyhláška děkanky 15VD/2013. Co dělat před státnicemi, a obhajobou shrnuje informace proděkana. Odevzdání kvalifikačních prací Kvalifikační práce všech druhů se odevzdávají na sekretariátu katedry. Co dělat, když termín nestihnete, popisuje pokyn č. 03PD/2015. Letní termín – 13. dubna 2018 Podzimní termín – 2. července 2018 Bakalářský studijní program Obhajoba bakalářské práce Letní termín – 12. června 2018 Podzimní termín – 11. září 2018 Státní závěrečná zkouška (Bc.) Letní termín – 29. května 2018 Podzimní termín – 28. srpna 2018 Navazující magisterský studijní program Obhajoba diplomové práce Letní termín – 14. června 2018 Podzimní termín – 13. září 2018 Státní závěrečná zkouška (Mgr.) Letní termín – 31. května 2018 Podzimní termín – 30. srpna 2018 Doktorský studijní program (Ph.D.) Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací vyhlásí katedra dle aktuálního stavu. Rozšiřující studium Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce pro všechny typy studia: Zimní termín – 30. ledna 2018 Letní termín – 31. května 2018 Podzimní termín – 30. srpna 2018 Pokud není na pozvánce uvedeno jinak, začátek je vždy v 9:00 v místnosti KL 206. Filipi Sat, 11 Oct 2014 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2017-11-02 18:31:34#rss_4 Termíny odevzdání DP, BP a ZP http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_68 Termíny odevzdání se řídí Pokynem č. 03PD/2013. Výňatek z čl.55 SZŘ: Student odevzdává kvalifikační práci v termínu určeném v zadání kvalifikační práce. Neodevzdá-li práci v určeném termínu, má právo nejdéle do pěti pracovních dnů podat žádost děkanovi o určení náhradního termínu odevzdání práce. Termíny odevzdání diplomových, bakalářských a závěrečných prací na sekretariátu KVD: do 15.4. pro obhajobu v letním termínu (květen, červen) do 30.6. pro obhajobu v podzimním termínu (srpen, září) do 6.12. pro obhajobu závěrečné práce v rozšiřujícím studiu v jarním termínu (leden, únor) vždy do 12 hodin na sekretariátu katedry. Mezním datem pro odevzdání jsou uvedené termíny. V případě, že termín připadá na víkend nebo státní svátek, posouvá se termín odevzdání na první následující pracovní den. Michalík Sun, 03 Feb 2013 23:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2017-06-28 10:48:49#rss_68 Nutné náležitosti bakalářských, závěrečných a diplomových prací http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_26 Formální náležitosti BP, ZP a DP a další úkony spojené se zadáním a odevzdáním jsou na http://www.zcu.cz/fpe/study/pro_studenty/kvalifikacni_prace.html http://www.kvd.zcu.cz/cz/materialy/nastenka/Pokyn_3_08_P.doc Řád státních závěrečných zkoušek Šablona pro tvorbu práce je dostupná: STUDIUM > Studijní výsledky > SEKCE MATERIÁLY Vrbík Sun, 22 Jun 2008 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2016-05-09 13:19:20#rss_26 Pravidla přístupu do PC učeben KVD http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_25 1. PC učebny KVD jsou KL206, KL210 a KL213. 2. Studentům, kteří mají výuku na KVD, může katedra umožnit přístup do PC učeben prostřednictvím JIS i v době, kdy tam nemají rozvrhovanou výuku. 3. Studenti, kteří mají přístup do učebny prostřednictvím JIS, nesmí umožnit přístup jiným osobám (s výjimkou osob uvedených v bodě 2). 4. Student je při odchodu z učebny povinen učebnu buď "předat" prostřednictvím JIS dalšímu uživateli nebo (pokud nikdo jiný v učebně nepracuje) zavřít okna, vypnout všechny počítače, vypnout elektřinu prostřednictvím klíčku na rozvodné skříňce u dveří učebny a zavřít vstupní dveře. 5. Studenti, kteří mají JIS přístup do učebny KL213 a tím současně do prostor KVD (KL210A), jsou povinni dbát na uzavření vstupních dveří na katedru (KL210A). 6. Pokud bude zjištěn přestupek proti uvedeným pravidlům, bude studentovi odebrán JIS přístup do PC učeben KVD. Vrbík Fri, 19 Jun 2009 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2016-03-22 13:22:20#rss_25