Okruhy k závěrečné zkoušce bakalářského studia

 1. Zpracování dat

  Data, číselné soustavy, pojmy, formulace, principy. Tabulkový procesor - kalkulačka, listy, buňky, adresace, seznamy, automatické doplňování, podmíněné formátování, vzorce, funkce. Grafy, typy grafů, volba typu grafu, nástroje grafu. Kontingenční tabulky. Práce se vzorci, použití. Práce s databázemi - úvod, pojem databáze, ODBC, SŘBD, relace, objekty, tabulky, klíče. Dotazy výběrové, parametrické, křížové, akční, SQL. Operátory porovnávací, aritmetické, logické, výpočty. Formuláře, ovládací prvky. Sestavy, prezentace dat. Práce s vnějšími databázemi. Úvod do XML technologie, implementace v MS Office. Visual Basic, Makra. Zabezpečení v MS Office.

 2. Úvod do informatiky pro vzdělávání

  Číselné soustavy. Zobrazení čísel v počítači. Úvod do teorie informace. Definice kódování. Číselné kódy. Nerovnoměrné kódy. Bezpečnostní kódy. Znakové sady. Kryptografie. Komprese dat. Booleova algebra, Karnaughova mapa. Grafické znázornění algoritmů.

 3. Systémové programování 1 pro vzdělávání

  Co je JAVA. JRE, JDK, JAVA SE, JAVA EE, JAVA ME. Instalace a nastavení pracovního prostředí. Základy jazyka Java, objektově orientované programování, objekt, třída, členy třídy statické nestatické, konstruktor, závislosti, dědičnost, super, this, interface, polymorfismus, balíky. Implementace OOP v Javě. Práce v příkazové řádce, vývojové prostředí BlueJ. Java - datové typy, identifikátory, proměnné, výrazy, příkazy, řetězce, pole, I/O operace. Java – GUI, AWT, Swing, kreslení, práce s okny, myší, klávesnicí, applety. Java - kódování, unicode, UTF-8. Java – síťová komunikace, socket, url.

 4. Počítačové sítě a distribuované systémy

  Základní principy a rozdělení. Architektury a topologie. Základní technologie, Ethernet, ATM, FDDI, Frame Relay. Komunikační protokoly, TCP/IP, SPX/IPX, AppleTalk, práce PC v počítačové síti, referenční modely ISO/OSI, TCP. Adresování, IPv4, IPv6, třídy adres, CIDR, subnetování, VLSM. Routování, metody, algoritmy, protokoly, problémy, řešení, router. Protokoly BOOTP/DHCP, PXE, telnet, TFTP, FTP, SMTP, ARP, ProxyARP, RARP, DNS. Systémy adresářových služeb, eDirectory, Active Directory, ACL práva v systému adresářových služeb, ACL práva v souborovém systému. Síťové operační systémy, spolehlivost, autentizační metody a protokoly.

 5. Analogové prvky a systémy

  Vybrané lineární a nelineární analogové elektronické prvky, jejich charakteristické parametry, charakteristické rovnice a užití v počítačových strukturách. Operační zesilovače a zapojení s nimi.

 6. Číslicové prvky a systémy

  Vybrané číslicové prvky a jejich uplatnění v logických systémech. Logické členy. Integrované obvody. Klopné obvody. Čítače a registry. Dekodéry. Multiplexery a demultiplexery. Další kombinační a sekvenční logické obvody. Polovodičové paměti. Převodníky D/A. Převodníky A/D.

 7. Technika počítačů 1

  Základní pojmy z počítačové techniky. Obecné principy činnosti jednotlivých struktur počítačového systému, jako je např. paměť, adresovací systém, přenosy dat, přerušení, přímý přístup do paměti. Prvky architektur RISC a CISC. Víceprocesorové systémy. Zřetězené systémy, vektorové procesory, paralelní systémy, procesorová pole, transputer, propojovací systémy, sběrnice.

 8. Technika počítačů 2

  Architektura moderního univerzálního procesoru. Prováděcí jednotky. Adresovací jednotky. Instrukční jednotky. Datové konflikty a jejich eliminace. Skokové konflikty, obvody predikce skoků. Přerušovací systém procesoru. Spekulativní provádění instrukcí.

 9. Periferní zařízení

  Principy připojitelných zařízení, jejich vlastnosti, použití. Polohovací zařízení (např. klávesnice, myši, trackball, touchpad, tablet,…). Zobrazovače (např. LED a LCD panely, plazmové displeje,...). Optické mechaniky (např. CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD, Blu-Ray Disc,…). Pevné disky. Skenery. Tiskárny. Plottery. Zvukové karty. Způsoby připojování zařízení.

 10. Výpočetní technika ve společnosti

  Počítačové infiltrace. Počítačová bezpečnost. Licence. Zákony. Počítače a tělesné a duševní zdraví.

 11. Teorie počítačů

  Základní pojmy. Distribuované systémy. Základní pojmy z počítačové grafiky. Grafika, video, animace, text, zvuk: zpracování na počítači, vybrané formáty souborů, kodeky. Autorské systémy. Problematika multimédií a hypermédií.

 12. Konečné automaty a formální jazyky

  Definice jednotlivých typů konečných automatů (KA). Rozdělení KA. Reprezentace KA. Činnost automatů. Deterministické a nedeterministické automaty. Automaty bez výstupu a s výstupem. Ekvivalence automatů. Konfigurace a přechodová funkce automatu. Princip zásobníkového automatu. Formální jazyky a gramatiky, jejich definice a klasifikace. Regulární výrazy, regulární gramatiky a regulární jazyky.

 13. Zpracování textových a grafických informací

  Základy typografie. Pořizování digitálních fotografií a jejich zpracování. Přístupy k tvorbě WWW stránek. Základy HTML, CSS a skriptovacích jazyků. Redakční systémy – vývoj, instalace, základní nástroje, úprava šablon.

 14. Úvod do zpracování textových informací

  Základní pojmy z typografie. Vytváření dokumentů ve Wordu. Formátování dokumentu, základní náležitosti dokumentů, tisk dokumentu. Formátování textu, autoformát, šablony, autotext, automatické opravy. Tabulky, pole, formuláře, grafy, obrázky. Práce s osnovou, obsah, rejstřík, poznámky pod čarou, záložky, odkazy a křížové odkazy, anotace, revize. Makra, základy VBA. Vazby na další programové vybavení.

 15. Programování 1

  Základní pojmy (program, výpočetní proces, příkaz, akce, procesor, programovací jazyk, algoritmus, virtuální počítač). Syntaxe a sémantika programovacího jazyka. Datové struktury (proměnná, typy integer, real, boolean, char, interval, výčtový, pole množina, záznam, soubor). Základní příkazy (přiřazovací, podmíněný, cyklus, procedury, funkce, …). Podprogramy, vedlejší efekt, funkcionální a procedurální parametry, rekurzivní podprogramy.

 16. Programování 2

  Základní pojmy v programování: událost, třída, atribut, metoda, dědičnost, polymorfismus, zapouzdření, komponenta, knihovna, vlákno. Programovací jazyk Object Pascal: syntaxe a sémantika tohoto jazyka, práce se soubory, práce s ukazateli, vznik a ošetření událostí, dynamické datové struktury, dynamické datové typy a proměnné, vizuální návrh a grafické rozhraní aplikací, základní třídy VCL. Algoritmizace: vyhledávání, řazení, návrh třídy, příklady jednoduchých programů.

 17. Programování v aplikacích

  HTML (základní značky jazyka HTML, nastavení vlastností stránky, formátování textu, vkládání hypertextových odkazů, seznamy, vkládání obrázků, tabulky, rámce, formuláře, úvod do práce s multimédii). JavaScript (základní elementy, základní operátory, řízení běhu programu, funkce, vestavěné objekty, objekty prohlížeče, uživatelské objekty, obsluha událostí). VBScript (příkazy, datové typy, proměnné, konstanty, operátory, podmíněné příkazy, cykly, funkce pro manipulaci s řetězci, procedury, vkládání prvků ActiveX). Kaskádové styly (definice stylu, připojení stylů k dokumentu).

Ver. 5.9.2013 B