Okruhy k závěrečné zkoušce bakalářského studia

1. Zpracování textových dokumentů

Základní typografická pravidla v textových dokumentech. Šablona dokumentu a styly. Netextové prvky v textových dokumentech. Automatické prvky v textových dokumentech. Automatizace při tvorbě textového dokumentu pomocí programového kódu a záznamu opakujících se činností. Spolupráce více autorů při tvorbě textového dokumentu. Možnosti využití hromadné korespondence při zpracování textových dokumentů. Finalizace textového dokumentu. Příprava dokumentu k tisku, základy DTP. Srovnání činností při tvorbě textového dokumentu s desktopovým a cloudovým řešením.

2. Zpracování dat pro vzdělávání

Souborové formáty tabulkových dat, jejich import a export. Formuláře a jejich tvorba s přímou vazbou na tabulkové procesory a kalkulátory. Možnosti a způsoby zobrazení tabulkových dat, jejich formátování a podmíněné formátování. Řazení, filtrování a souhrny. Adresování, početní operace, vzorce, matematické funkce, generování hodnot, funkce pro operace s textovými hodnotami v tabulkách, vyhledávací funkce. Grafická (re)prezentace tabulkových dat, typy grafů a zásady pro jejich použití. Kontingenční tabulky a kontingenční grafy. Principy, zásady používání modulů a doplňků tabulkových procesorů a kalkulátorů. Analýza tabulkových dat, nástroje analýzy. Statistické zpracování tabulkových dat. Principy, zásady používání a tvorba maker, programovatelných modulů tabulkových procesorů a kalkulátorů.

3. Počítačová grafika pro vzdělávání

Základní dělení a vysvětlení principů tvorby počítačové grafiky. Charakteristické nástroje editorů pro editaci bitmapové grafiky (transformace, výběry, retuše, vrstvy) a editorů pro editaci 2D vektorové grafiky (křivky-cesty, objekty, text, vektorizace-trasování). Formáty komprese souborů (primárně) se statickým obrazovým obsahem. Související pojmy: barevný model, gamut, kontrast, alfa kanál, EXIF, zlatý řez, kompozice, expozice, citlivost ISO, clona, typografie. Autorské právo a licence v kontextu statického digitálního obrazu.

4. Algoritmizace pro vzdělávání

Pojem algoritmus a s ním spojené vlastnosti. Způsoby algoritmizace. Základní algoritmické konstrukce. Formy zápisu algoritmů. Programovací prostředí pro rozvoj algoritmického a informatického myšlení žáků. Algoritmická složitost. Základy teorie grafů. Aktivity rozvíjející algoritmické myšlení. Řešení příkladů využitelných k rozvoji algoritmického myšlení ve zvoleném programovacím prostředí. Algoritmy vyhledávání, třídění, řazení.

5. Úvod do informatiky pro vzdělávání

Poziční číselné soustavy (příklady, převody…). Úvod do teorie informace. Definice kódování. Příklady číselných kódů (zobrazení celých čísel a čísel v pohyblivé řádové čárce). Nerovnoměrné kódy (definice, tvorba optimálního kódu…). Bezpečnostní kódy (minimální Hammingova vzdálenost, příklady kódů…). Příklady znakových sad. Kryptografie (definice, druhy s příklady…). Komprese dat (definice, druhy s příklady…). Konečné automaty (definice, způsoby vyjádření, převod NKA na DKA…). Formální jazyky (gramatiky, třídění…).

6. Elektronické prvky a systémy

Elektronické analogové a číslicové prvky ve strukturách ICT. Logické členy. Klopné obvody. Čítače a registry. Dekodéry. Multi a demultiplexery. Polovodičové paměťové systémy. Operační zesilovače v A/D a D/A převodnících. Tvorba výukových simulačních modelů ve virtuální laboratoři.

7. Programování 1 pro vzdělávání

Interpretované a kompilované jazyky. Syntaxe a sémantika programovacího jazyka. Základní pojmy (algoritmus, program, proces, příkaz). Základní příkazy a řídicí struktury (podmínkové výrazy, logické operátory, cykly), metody a jejich parametry. Datové typy a struktury, proměnná. Práce se vstupy a výstupy, textovými řetězci, poli či seznamy. Vykonávání a distribuce programů, práce s chybou, ladění programů.

8. Multimédia pro vzdělávání 1

Různá pojetí pojmu médium v oblasti informačních a komunikačních technologií (digitální média a multimédia). Terminologie používaná v digitálních multimédiích: multimediální kontejner, formát komprese (ztrátový, bezeztrátový) videa a audia, kodek, enkodér, dekodér, multiplexer, demultiplexer. Lineární a nelineární editory médií a multimédií, jejich základní nástroje a možnosti využívané při editaci audiovizuálních děl a záznamů. Rozdíly v interpretacích pojmů film, video, animace, slideshow, prezentace. Související pojmy: vzorkování, zvukový kanál, datový tok - konstantní/variabilní, snímková frekvence, rozlišení obrazu. Autorské právo a licence v kontextu mediálních a multimediálních děl.

9. Technika počítačů pro vzdělávání

Základní pojmy. Architektura moderního univerzálního procesoru. Stavy wait, hold a halt. Zjednodušené časování procesoru. Adresy a adresování v počítači. Architektury počítačů. Paměťový systém počítače. Přenosy dat v počítačovém systému. Přerušovací systém procesoru. Přímý přístup do paměti. Víceprocesorové a vícejádrové systémy. Zálohované systémy. Propojovací sítě. Datové konflikty a principy jejich odstranění. Skokové konflikty a obvody predikce skoků. Spekulativní provádění instrukcí. Tvorba výukových simulačních modelů a ověření principu činnosti vybraných struktur počítačového systému.

10. Programování 2 pro vzdělávání

Základní pojmy v programování: třída, událost, metoda (statická, instanční, konstruktor), objekt, instance, atribut, dědičnost, polymorfismus, zapouzdření, komponenta, knihovna, vlákno. Objektově orientovaný programovací jazyk: syntaxe a sémantika vybraného jazyka, práce se soubory, vznik a ošetření událostí, dynamické datové struktury, dynamické datové typy a proměnné, vizuální návrh a grafické rozhraní aplikací, systémové třídy. Návrh třídy, příklady jednoduchých programů.

11. Periferní zařízení pro vzdělávání

Významné vlastnosti, parametry a principy vybraných zařízení: pro uložení dat (HDD, SSD, RAID), zobrazovače (LCD a OLED), vstupní zařízení (klávesnice, myši, tablety, dotykové plochy), tiskárny (laserové, inkoustové, 3D, pro speciální užití), skenery (zpracování obrazu, převod na text), procesory a paměti, grafické a zvukové karty (princip zpracování obrazu a zvuku), sběrnice a rozhraní (USB, SATA, SAS, PCIe), zdroje elektrické energie, chlazení PC a komponent.

12. Databáze a databázové systémy pro vzdělávání

Pojmy z oblasti databází a databázových systémů, databázové modely. Relační databáze, principy, pravidla a zásady uplatňované při jejím návrhu a správě, ERM, ERD. Databázové objekty a jejich typy. Tabulky, dotazy (jednoduché, výběrové, křížové, akční, parametrické, kritéria), formuláře a jejich komponenty, sestavy v kontextu relační databáze. Počítaná pole, databázové funkce. Databázové systémy, jejich principy a využití ve školním prostředí. Práce s vnějšími databázemi ve vybraném databázovém systému, import a export dat. Zabezpečení databáze, autentizovaný přístup, sdílení a víceuživatelský přístup k databázi. Typové úlohy a didaktické zásady pro výuku databází a databázových systémů.

13. Správa PC a mobilních zařízení pro vzdělávání

Základní principy, mechanismy, možnosti správy a zabezpečení počítačů a mobilních zařízení v rámci vzdělávací instituce. Základní vstupně-výstupní systém, jeho možnosti, funkce a nastavení, problematika zavádění jádra operačního systému. Správa disků a paměťových zařízení, diskové oddíly, souborové systémy, přístupová práva k souborům. Archivace, zálohování a obnova (systémových a uživatelských) dat na počítačích a mobilních zařízeních. Typy operačních systémů, jádro (kernel), typy jader OS, služby OS a jejich volání. Služby, procesy a vlákna v OS. Signály a správa paměti, stránkování a segmentace virtuální paměti. Služby a protokoly vzdáleného přístupu, aplikační servery, infrastruktura virtuálních klientských počítačů, emulátory OS. Zabezpečení OS.

14. Webové technologie pro vzdělávání

Značkovací jazyk: základní pojmy (HTML5, značkovací jazyk, značka, element, atribut, třída, id), základní značky, struktura webových stránek, blokové a řádkové elementy, formuláře, seznamy, tabulky, hypertextové odkazy, multimédia. Kaskádové styly: CSS3, selektory, model boxu, pozicování, formátování textů, seznamů, tabulek a dalších prvků, písma, možnosti umístění stylů. Webdesign: návrh stránek, problematika responzivního designu (Bootstrap), validita a přístupnost webových stránek. Redakční systémy a frameworky: základní rysy, výhody a nevýhody, možnosti využití, administrace, šablony a další rozšíření, systém MVC, DB, role řadiče, SEO. Skriptovací jazyky: ECMAScript vs. PHP (výhody a nevýhody, kombinace, základní struktura jazyka). Domény, DNS a webhosting.

15. Počítačové sítě pro vzdělávání

Základní pojmy a dělení počítačových sítí, topologie sítí, komunikační přístupy. Síťové protokoly a standardy, RFC dokumenty, ISO/OSI a TCP/IP model, síťové prvky jednotlivých komunikačních vrstev, proces zapouzdření dat, datové jednotky protokolů. Přístup k síti (síťová média, řízení přístupu k médiu). Ethernet. Přepínané sítě. Proces směrování dat. IPv4 a IPv6 adresa. IP podsítě (subnetting). Protokoly TCP a UDP, mechanismy doručení dat. Aplikační protokoly. Bezpečnost počítačových sítí. Koncepce, normy, konfigurace a zabezpečení bezdrátové sítě. Autentizační principy, mechanismy, nástroje, systémy pro správu sítě, systémy adresářových služeb. Principy zabezpečení, správy a monitorování počítačové sítě.

16. Výpočetní technika ve společnosti

Druhy malwaru (trojský kůň, červ, počítačový virus…) a dalších počítačových hrozeb (phishing, spam, ransomware…). Počítačová bezpečnost (ochrana před malwarem…) a bezpečné chování uživatele (na internetu, tvorba hesla…). Licence (proprietární, svobodné…). Zákony (autorský, o elektronickém podpisu, o patentech a vynálezech, na ochranu osobních údajů…). Počítače a tělesné zdraví (definice ergonomie, vztah člověk-pracovní prostředí-digitální technologie, příčiny, následky a možnosti předcházení zdravotním problémům při práci s digitálními zařízeními…).

Ver. 16.11.2018