Slovo úvodem

Dne 11. listopadu 2016 se v prostorách Katedry hudební kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni konala studentská vědecká konference na téma Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku. Konference se mohla uskutečnit díky grantové podpoře ZČU.

Cílem konference bylo zapojení studentů magisterského oboru do výzkumné činnosti Katedry hudební kultury, získání zkušeností studentů s vystupováním na vědeckých konferencích nebo podobných odborných jednáních a možnost veřejné prezentace témat, která budou následně předmětem diplomových prací. Studenti získávají zkušenosti též s organizačním zajištěním činnosti týmu, s propagací a prezentací výsledků.

Studentské vědecké konference se aktivně zúčastnilo šest studentek oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy, které dlouhodobě projevují zájem o hudební výchovu a integraci hudebně výchovných činností do pedagogického procesu v mateřské nebo základní škole. Jejich příspěvky se vztahují k oblasti hudební tvořivosti dětí (M. Kimmelová, Dětská hudební tvořivost), k hudebně dramatizačním činnostem ve spojení s činnostmi pěveckými (L. Karasová, Pěvecké a hudebně dramatické činnosti dětí předškolního věku) nebo výtvarnými (L. Fleissigová, Hudebně dramatizační a výtvarné činnosti s dětmi předškolního věku). Integrace hudební výchovy do vyučovacích předmětů na 1. stupni základní školy byla tématem vystoupení R. Polákové. I. Pilecká se zabývala problematikou uplatnění zobcové flétny v hudební výchově na 1. stupni základní školy. S tématem Chodské lidové písně ve výuce na základních školách přispěla H. Jindřichová.

Vystupující a referující studentky jsou všechny z kombinované formy studia a nutno konstatovat, že svými praktickými zkušenostmi, schopností reflexe školské praxe a jejích problémů, a také osobním nasazením při tvorbě příspěvku mohou být příkladem studentům prezenčního studia. Všechna vystoupení byla přijata se zájmem a vzbudila diskusi z řad přítomných studentů a pedagogů katedry. Příspěvky, které zazněly, jsou otištěny v tomto elektronickém sborníku.

Poděkování za úspěšný průběh studentské vědecké konference patří též panu proděkanovi dr. J. Kepkovi, CSc., za jeho povzbudivé úvodní slovo, dále Mgr. D. Mainzovi za ochotnou technickou pomoc a zejména Mgr. J. Královi za konferenční příspěvek, týkající se uplatnění výpočetní techniky při zpracování diplomové práce. Mgr. Královi též patří poděkování za zpracování tohoto elektronického sborníku.

doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.