26. Jak pracují počítače s perem

Myš urazila jen část cesty při nahrazování klávesnice, která je pro mnoho lidí v mnoha situacích prvotní překážkou při používání počítače. Překážku se nyní pokusí překonat osobní počítače pracující s perem, které držíte v ruce. Aby se dosáhlo jednoduchosti, musí počítače s perem splňovat dvě funkce: musí rozpoznávat pohyby pera a tyto pohyby převádět na znaky nebo smysluplné funkce. Operační systémy pro počítače s perem rozpoznávají určité tahy pera, které znamenají určité akce, jako je nakreslení kružnice nebo zrušení slova. Umí také rozpoznávat zapsané znaky a mohou si nacvičit rozpoznávání znaků, které jsou zapisovány vaším vlastním typickým rukopisem.

Počítače s perem jsou v dnešní době ještě v plenkách a procesory, které se ve většině z nich používají, nejsou dostatečně silné na to, aby rychle a jednoduše chápaly psané písmo a převáděly ho do textové podoby. Z toho důvodu se první aplikace, objevující se na počítačích s perem, propůjčují čistě jen k vyplňování formulářů, které lze vyplnit zatrháváním a výběry z menu; například jízdenky a objednávkové formuláře. I když se výkonnost procesoru a software zlepší na takovou úroveň, kdy skutečnost nabízená počítači s perem bude tak dobrá, jak slibují, bude technologie z velké části stejná, jak si ji popíšeme. Podíváme se na dvě metody zjišťování pohybu pera a obecný způsob, kterým počítače s perem tyto pohyby převádějí na text nebo akce.

Počítače s perem
Obrazovky s drátěnou mřížkou. Jeden typ počítače s perem používá obrazovku s tekutými krystaly, ve které je vložena drátěná mřížka. Velikost proudu protékajícího drátky se změní, když nad nimi prochází elektromagnetické pole vytvářené perem.
Obrazovky s kovovým povlakem. Jiný typ počítačů s perem používá obrazovku s tekutými krystaly potaženou tenkou průhlednou kovovou vrstvičkou. Elektrický proud protéká kovovou vrstvičkou směrem z horní části obrazovky do jedné z jejích stran. Když se pero dotkne obrazovky, způsobí elektromagnetické pole poruchu toku elektrického proudu.
Oba typy obrazovek. Pokud se pero dotkne jednoho nebo druhého typu obrazovky, elektrický proud v peru generuje svoje vlastní elektromagnetické pole, které změní velikost proudu procházejícího drátky nebo kovovým povlakem. Čím dál je pero od stran obrazovky generujících proud, tím větší změna nastane. Z velikosti změny počítač odvodí vodorovnou a svislou souřadnici pera na obrazovce a směr jeho pohybu.
Rozpoznávání znaků a pohybu pera
1. Po přečtení polohy pera vyšle počítač signál na obrazovku, aby zapnula (nebo vypnula, podle barvy pozadí) bod, který se nachází v pozici pera. Tomuto procesu se říká pouštění inkoustu. Při pohybu pera počítač neustále vypočítává jeho polohu a barví body, kterými pero prochází. Počítač rozlišuje mezi body nakreslenými perem (vstupní plocha) a body nakreslenými programem (výstupní plocha). Poznamenejme, že obrazovka neobsahuje dvě fyzicky oddělené úrovně bodů na displeji; rozdíl mezi vstupní a výstupní plochou je logický. Pro vstupní a výstupní plochu se používají tytéž body; operační systém však sleduje, pro kterou ze dvou logických ploch byl ten který bod použit.
2. Na konci tahu pera předá operační systém popis celé dráhy aplikaci, která srovnává vzor nakreslený perem s ostatními známými vzory, Software počítá s nepřesnou kresbou, takže vzor nakreslený perem může být v určitých mezích odlišný od originálu, se kterým je srovnáván.
3. Zjistí-li aplikace, že kresba vytvořená perem se shoduje s jedním z uložených vzorů, zkoumá dále kontext, ve kterém se kresba objevila, Například znak X nakreslený do volného prostoru v kontextu vstupujícího slova je pokládán za písmeno. Když se však X objeví umístěné přes existující slovo, aplikace chápe tuto kresbu jako pokyn ke zrušení daného slova. V kontextu check-boxu aplikace převede X na význam "check-box je vyplněn".
4. Aplikace vymaže provedenou kresbu ve vstupní ploše a do výstupní plochy zapíše ty znaky, které odpovídají její softwarové interpretaci.