Základní informace

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)

Adresa:

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
Klatovská tř. 51
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 636 501
fax.: +420 377 636 452

Katedra provádí pedagogické, studijní, výzkumné a další činnosti. Hlavním úkolem je příprava učitelů oboru Učitelství informatiky pro základní a střední školy. Nabízíme i rozšiřující studium.

Katedra se podílí na výuce v bakalářském studijním programu strukturovaného studia: Přírodovědná studia, studijní obor: Informatika pro vzdělávání.

Katedra umožňuje studium učitelství v navazujícím magisterském studiu: Učitelství informatiky pro ZŠ.

Pracovníci katedry se podílí na řešení různých projektů. Kromě toho organizuje katedra výuku základů výpočetní techniky pro studenty pedagogické fakulty a výuku v dalších předmětech podle požadavků ostatních kateder ZČU v Plzni. Hlavními oblastmi, na které je zaměřena pozornost, jsou: Programování, teorie počítačů, analogové a číslicové prvky a systémy, technika počítačů, řízení a simulace, zpracování textových a grafických informací, numerické metody, didaktika informatiky a multimediální systémy.


Řešené projekty

DG
PRIM

Aktuálně

11. 12. 2019
Návrhy termínů obhajob a komisionálních zkoušek na KVD v roce 2020
Státní závěrečnou zkoušku lze konat podle čl. 46 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu ZČU, splnil-li student všechny studijní požadavky dané doporučeným studijním plánem v příslušném studijním oboru. Konkrétně vše popisuje vyhláška děkana č. 2VD/2018. Šablonu pro psaní kvalifikačních prací naleznete v sekci STUDENT > Studijní materiály. Co dělat před obhajobou kvalifikační práce shrnují vyhláška děkana č. 1VD/2018 a pokyn proděkana č. 2PD/2018.

Odevzdání kvalifikačních prací

Kvalifikační práce všech druhů se odevzdávají na sekretariátu katedry KL 241.
 • Zimní termín RSVT – 20. prosince 2019.
 • Letní termín – 30. dubna 2020.
 • Podzimní termín – 3. července 2020 (úprava dle vyhlášky děkana č. 12VD/2020). 1. července 2020.
 • Podzimní supertermín – 31. srpna 2020 (dle vyhlášky děkana č. 21VD/2020 mohou využít tento mimořádný opravný termín pouze ti studenti, kteří byli v akademickém roce 2019/20 neúspěšní na některém z řádných termínů SZZ nebo obhajob).

Bakalářský studijní program

Obhajoba bakalářské práce:
 • Letní termín – 16. června 2020.
 • Podzimní termín – 10. září 2020. 8. září 2020.
Státní závěrečná zkouška (Bc.):
 • Letní termín – 2. června 2020.
 • Podzimní termín – 25. srpna 2020.

Navazující magisterský studijní program

Obhajoba diplomové práce:
 • Letní termín – 18. června 2020.
 • Podzimní termín – 10. září 2020.
Státní závěrečná zkouška (Mgr.):
 • Letní termín – 2. června 2020.
 • Podzimní termín – 27. srpna 2020.

Doktorský studijní program (Ph.D.)

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací budou vyhlášeny dle aktuálního stavu.

Rozšiřující studium

Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce pro všechny typy studia:
 • Zimní termín RSVT – 30. ledna 2020.
 • Letní termín – 2. června 2020.
 • Podzimní termín – 27. srpna 2020.
Pokud není na pozvánce uvedeno jinak, začátek je vždy v 9.00 v místnosti KL 206.
-Filipi-
Všechny aktuality
RSS