Základní informace

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)

Adresa:

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
Klatovská tř. 51
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 636 501
fax.: +420 377 636 452

Katedra provádí pedagogické, studijní, výzkumné a další činnosti. Hlavním úkolem je příprava učitelů oboru Učitelství informatiky pro základní a střední školy. Výuka probíhá jak v prezenční a kombinované formě studia tak i v rozšiřujícím studiu.

Katedra se podílí na výuce v bakalářském studijním programu strukturovaného studia: Přírodovědná studia, studijní obor: Informatika pro vzdělávání (prezenční i kombinovaná forma).

Katedra umožňuje studium učitelství v navazujícím magisterském studiu: Učitelství informatiky pro ZŠ.

Pracovníci katedry se podílí na řešení různých projektů. Kromě toho organizuje katedra výuku základů výpočetní techniky pro studenty pedagogické fakulty a výuku v dalších předmětech podle požadavků ostatních kateder ZČU v Plzni. Hlavními oblastmi, na které je zaměřena pozornost, jsou: Programování, teorie počítačů, analogové a číslicové prvky a systémy, technika počítačů, řízení a simulace, zpracování textových a grafických informací, numerické metody, didaktika informatiky a multimediální systémy.


Řešené projekty

DG
PRIM

Aktuálně

12. 10. 2014
Návrhy termínů obhajob a komisionálních zkoušek na KVD 2019

Státní závěrečnou zkoušku lze konat podle ?l. 46 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu ZČU, splnil-li student všechny studijní požadavky dané doporučeným studijním plánem v příslušném studijním oboru. Konkrétně vše popisuje vyhláška děkana ?. 2VD/2018. Šablonu pro psaní kvalifikačních prací naleznete v sekci STUDENT > Studijní materiály. Co d?lat před obhajobou kvalifikační práce shrnují vyhláška d?kana ?. 1VD/2018 a pokyn prod?kana ?. 2PD/2018.

Odevzdání kvalifika?ních prací

Kvalifika?ní práce všech druh? se odevzdávají na sekretariátu katedry.

 • Letní termín - 29. dubna 2019
 • Podzimní termín - 1. července 2019

Bakalá?ský studijní program

Obhajoba bakalá?ské práce
 • Letní termín - 11. června 2019
 • Podzimní termín - 10. zá?í 2019
Státní záv?re?ná zkouška (Bc.)
 • Letní termín - 28. května 2019
 • Podzimní termín - 27. srpna 2019

Navazující magisterský studijní program

Obhajoba diplomové práce
 • Letní termín - 13. ?ervna 2019
 • Podzimní termín - 12. zá?í 2019
Státní záv?re?ná zkouška (Mgr.)
 • Letní termín - 30. kv?tna 2019
 • Podzimní termín - 29. srpna 2019

Doktorský studijní program (Ph.D.)

Státní doktorské zkoušky a obhajoby diserta?ních prací vyhlásí katedra dle aktuálního stavu.

 • Státní doktorské zkoušky - 17. zá?í 2019

Rozši?ující studium

Záv?re?né zkoušky a obhajoby záv?re?né práce pro všechny typy studia:

 • Zimní termín - 30. ledna 2019
 • Letní termín - 30. kv?tna 2019
 • Podzimní termín - 29. srpna 2019

Pokud není na pozvánce uvedeno jinak, za?átek je vždy v 9:00 v místnosti KL 206.

-Filipi-
Všechny aktuality
RSS