banner

Základní informace

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)

Adresa:

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
Klatovská tř. 51
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 636 501 fax.: +420 377 636 452

Katedra provádí pedagogické, studijní, výzkumné a další činnosti. Hlavním úkolem je příprava učitelů oboru Učitelství informatiky pro základní a střední školy. Nabízíme i rozšiřující studium.

Katedra se podílí na výuce v bakalářském studijním programu strukturovaného studia: Přírodovědná studia, studijní obor: Informatika pro vzdělávání.

Katedra umožňuje studium učitelství v navazujícím magisterském studiu: Učitelství informatiky pro ZŠ.

Pracovníci katedry se podílí na řešení různých projektů. Kromě toho organizuje katedra výuku základů výpočetní techniky pro studenty pedagogické fakulty a výuku v dalších předmětech podle požadavků ostatních kateder ZČU v Plzni. Hlavními oblastmi, na které je zaměřena pozornost, jsou: Didaktika informatiky, algoritmizace a programování, teorie počítačů, analogové a číslicové prvky a systémy, technika počítačů, grafika a multimédia, zpracování dat a textových dokumentů, databázové informační systémy, webové technologie, sítě a správa zařízení, robotika a počítačem podporovaná výuka.

Pracovníci katedry se v nedávné době podíleli na revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Revize je charakteristická vznikem nového oboru Informatika a přidáním digitální kompetence mezi kompetence klíčové. Jedním z významných výstupů byly dvě učebnice, kterým byla udělena schvalovací doložka a byly zařazeny do seznamu učebnic podle § 27 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. Jedná se o učebnice Robotika s LEGO Mindstorms pro 2. stupeň základní školy (T. Jakeš, J. Baťko, P. Simbartl) a Práce s daty pro 5. až 7. ročník základní školy (Z. Filipi, D. Mainz, J. Fadrhonc).

Informační nástěnka

04. 07. 2022
Návrhy termínů obhajob kvalifikačních prací a státních zkoušek
Státní závěrečnou zkoušku lze konat podle čl. 46 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu ZČU, splnil-li student všechny studijní požadavky dané doporučeným studijním plánem v příslušném studijním oboru. Konkrétně vše popisuje vyhláška děkana č. 2VD/2018. Šablonu pro psaní kvalifikačních prací naleznete v sekci STUDENT > Studijní materiály. Co dělat před obhajobou kvalifikační práce shrnují vyhláška děkana č. 1VD/2018 a pokyn proděkana č. 2PD/2018.

Odevzdání kvalifikačních prací

Kvalifikační práce všech druhů se odevzdávají na sekretariátu katedry KL241.
 • Zimní termín RSVT – 18. prosince 2022.
 • Letní termín – 30. dubna 2022.
 • Podzimní termín – 30. června 2022

Bakalářský studijní program

Obhajoba bakalářské práce:
 • Letní termín – 14. června 2022.
 • Podzimní termín – 6. září 2022 (začátek od 8:00).

Státní závěrečná zkouška (Bc.):
 • Letní termín – 9. června 2022.
 • Podzimní termín – 30. srpna 2022 (začátek od 8:00).

Navazující magisterský studijní program

Obhajoba diplomové práce:
 • Letní termín – 14. června 2022.
 • Podzimní termín – 6. září 2022 (začátek od 8:00).

Státní závěrečná zkouška (Mgr.):
 • Letní termín – 31. května 2022.
 • Podzimní termín – 5. září 2022.

Doktorský studijní program (Ph.D.)

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací
 • Státní doktorské zkoušky – 23. června 2022

Rozšiřující studium

Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce pro všechny typy studia:
 • Letní termín –31. května 2022.
 • Podzimní termín – 5. září 2022.

Pokud není na pozvánce uvedeno jinak, začátek je vždy v 9.00 v místnosti KL 206.
-Filipi-