Katedra výpočetní a didaktické techniky FPE ZČU v Plzni

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD) začala vznikat v srpnu 1988 nejprve jako Oddělení výpočetní a didaktické techniky Katedry matematiky a fyziky Pedagogické fakulty v Plzni. Vedoucím oddělení byl jmenován Ing. Václav Vrbík, CSc. Vedoucím katedry byl v té době doc. PhDr. Ing. Zdenek Hronek, CSc. a vznik oddělení byl hlavně jeho zásluhou. Oddělení zajišťovalo především výuku programování pro studenty učitelství matematiky a také výuku základů výpočetní techniky ve společném základu pro všechny studenty pedagogické fakulty. Význam v té době „netradičního“ oddělení byl dále zvýrazněn v září 1989, kdy byl vedoucí oddělení jmenován zároveň zástupcem vedoucího Katedry matematiky a fyziky pro elektronizaci a výpočetní techniku. V této době byla zahájena příprava středoškolských učitelů informatiky a výpočetní techniky (v aprobacích matematika – výpočetní technika a fyzika – výpočetní technika). V září 1990 byla Katedra matematiky a fyziky rozdělena na dvě samostatné katedry (Katedru matematiky a Katedru obecné fyziky). Oddělení výpočetní a didaktické techniky bylo v této souvislosti převedeno na Katedru technické výchovy (vedoucí doc. Dr. Ing. Lubor Šabacký, CSc.). Krátce po vzniku rychle se rozvíjejícího oddělení tak hrozil jeho zánik z organizačních důvodů. Situace se změnila v lednu 1991, kdy byl vedoucí oddělení Ing. Václav Vrbík, CSc. jmenován poradcem proděkana pro otázky elektronizace. Tímto proděkanem byl doc. RNDr. Jaroslav Drábek, CSc. Rozvoj informatiky na fakultě a její pronikání do přípravy učitelů rovněž významně podporoval tehdejší děkan doc. Ing. Jiří Pyšek, CSc.

Samostatná katedra Výpočetní a didaktické techniky byla ustavena v září 1991 a prvním vedoucím byl jmenován doc. RNDr. Jan Sedlák, CSc., tajemníkem katedry byl Ing. Václav Vrbík, CSc. Od května 1993 byl vedoucím katedry doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. a tajemníkem katedry Ing. Petr Michalík, Ph.D.

Od akademického roku 1997/98 byla zahájena příprava učitelů výpočetní techniky pro 2. stupeň základní školy.

Součástí katedry bylo také Oddělení audiovizuální didaktické techniky (1994 – 2004). Vedoucím byl Mgr. Jan Mašek, Ph.D. Kromě výuky zajišťovalo oddělení také služby pro ostatní pracoviště fakulty. Na katedře vzniklo v roce 1995 Středisko správy počítačové sítě (SSPS). Jeho hlavním úkolem bylo vybudování a následná správa počítačově sítě na fakultě (PefNet). Vedoucími tohoto střediska byli postupně Ing. Radovan Osoba (1995 – 1997), Ing. Václav Vrbík, CSc. (1997 – 1998, současně s funkcí vedoucího katedry) a od roku 1998, kdy se SSPS osamostatnilo, Dr. Ing. Jiří Toman. I při minimálním počtu pracovníků oddělení se podařilo na fakultě vybudovat moderní počítačovou síť a následně ji na velmi vysoké úrovni spravovat. Uživatelé oceňovali zejména bezproblémový provoz a velmi propracované uživatelské prostředí. Je třeba zdůraznit, že rozvoj počítačové sítě byl v jejím počátku významně podporován tehdejším děkanem fakulty doc. RNDr. Jaroslavem Drábkem, CSc. a především tehdejším tajemníkem fakulty Ing. Adolfem Danešem. Pracovníci SSPS se rovněž podíleli na výuce předmětů s tematikou, která úzce souvisela s jejich hlavní náplní práce. Od roku 2006 bylo síťové prostředí PefNet postupně nahrazováno jednotným univerzitním prostředím Orion a dosavadní vedoucí SSPS Dr. Ing. Jiří Toman se na konci roku 2006 vrátil zpět na katedru jako učitel.

V roce 1998 jsme ztratili akreditaci pro výuku učitelů výpočetní techniky pro střední školy. Hlavní příčinou byl nedostatečný personální stav katedry. Situaci však také ovlivnila skutečnost, že příprava středoškolských učitelů informatiky probíhá souběžně na fakultě aplikovaných věd. Akreditaci se nám podařilo opětovně získat v roce 2004. Šestileté přerušení přípravy středoškolských učitelů se bohužel významně projevilo nedostatkem učitelů informatiky a výpočetní techniky na středních školách našeho regionu.

Katedra byla v létech 1996 – 2006 garantem a spoluorganizátorem celostátního kola Soutěže středoškolské mládeže v programování. Na bezproblémovém chodu soutěže se podíleli zejména Ing. Petr Michalík, Ph.D. a Mgr. Zdeněk Roub. V létech 1999 – 2003 jsme organizovali ve spolupráci s Pedagogickým centrem v Plzni velké množství školení pro učitele regionu (v průběhu jednoho akademického roku proběhlo na katedře vždy cca 30 akcí). Významné byly i Letní školy informatiky pro učitele (1997 – 2003) pořádané rovněž ve spolupráci s Pedagogickým centrem v Plzni. Katedra se v této době stala neformálním vzdělávacím centrem v oblasti informatiky pro učitele našeho i sousedních regionů. Po dohodě mezi vedením Pedagogické fakulty a Pedagogického centra zajišťovalo centrum organizaci a mzdové prostředky pro lektory a katedra poskytovala zdarma svoje prostory. Tento způsob organizace časem přestal nacházet pochopení u hospodářského vedení ZČU a díky stále se zvyšujícím poplatkům za poskytnuté prostory (neúměrně se zvýšily poplatky pro účastníky – učitele) byly tyto akce postupně přesunuty do prostor mimo fakultu a postupně zanikly. Katedra tak ztratila (ne vlastní vinou) do té doby významný vliv na rozvoj informatiky na školách.

V rámci celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků garantuje katedra od roku 1991 tzv. Rozšiřující studium výpočetní techniky pro ZŠ resp. SŠ. Cílem studia je poskytnout učitelům pedagogickou způsobilost k výuce výpočetní techniky.

Od akademického roku 2005/2006 se katedra podílí na výuce v bakalářském studijním programu strukturovaného studia Přírodovědná studia, kde garantuje studijní obor Informatika pro vzdělávání (prezenční forma). Od téhož roku také garantuje studium učitelství v navazujícím magisterském studiu Učitelství informatiky pro ZŠ a Učitelství informatiky pro SŠ (prezenční a kombinovaná forma). Pro zajímavost lze uvést, že v akademickém roce 2007/2008 prošlo katedrou ve všech předmětech prezenčních forem studia přes 3 tisíce studentů. V akademickém roce 2007/2008 jsme získali akreditaci na státní rigorózní zkoušky a tím i možnost udělovat titul PhDr. u studijních programů Učitelství pro základní školy (obor Učitelství informatiky pro základní školy) a Učitelství pro střední školy (obor Učitelství informatiky pro střední školy).

Od akademického roku 2007/2008 lze studovat i doktorský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (prezenční a kombinovaná forma). Tento doktorský studijní program je realizován společnou formou ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Univerzitou Hradec Králové a Ostravskou univerzitou. Na získání akreditace, organizaci společné formy a vypracování akreditačních materiálů tohoto prestižního studijního programu se významnou měrou v celostátním měřítku podíleli pracovníci katedry (doc. Ing. Václav Vrbík, CSc., Ing. Pavel Kocur, CSc. a Ing. Petr Michalík, Ph.D.).

Od roku 2017 do roku 2022 byl vedoucím katedry PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D. a tajemníkem PhDr. Z. Filipi, Ph.D. Za tuto dobu se podařilo inovovat učební plány, které nyní respektují nejnovější trendy v oblasti didaktiky informatiky. Na této změně se pod jejich vedením podíleli další mladší členové katedry (Mgr. Jan Baťko, Ph.D., Mgr. Lenka Benediktová, Ph.D., PhDr. Denis Mainz, Ph.D., PhDr. Tomáš Přibáň, Ph.D.). Významným počinem byla také podstatná inovace technického vybavení katedry. Kromě moderních počítačových učeben a tabletů je k výuce i výzkumu využíváno i více než 250 robotických stavebnic, mikropočítačů, deskovek či dalších didaktických hraček. Rovněž plynule probíhá generační obměna pracovníků katedry. Počátkem roku 2022 byl vedoucím katedry Mgr. Jan Krotký, Ph.D. a tajemníkem Ing. Pavel Mičke. Od dubna roku 2022 je vedoucím katedry Mgr. Jan Baťko, Ph.D. a tajemnicí katedry Mgr. Lenka Benediktová, Ph.D..

Pracovníci katedry se podílí na řešení různých projektů. Kromě toho organizuje katedra výuku základů výpočetní techniky pro studenty pedagogické fakulty a výuku v dalších předmětech podle požadavků ostatních kateder ZČU v Plzni. Hlavními oblastmi, na které je zaměřena pozornost, jsou: programování, teorie počítačů, analogové a číslicové prvky a systémy, technika počítačů, řízení a simulace, zpracování textových a grafických informací, numerické metody, didaktika informatiky a multimediální systémy.

Naši absolventi velmi úspěšně působí na většině základních a středních škol regionu. Z těch největších škol se jedná například o Gymnázium Plzeň Mikulášské náměstí, SPŠE a VOŠ Plzeň, Gymnázium Cheb, Gymnázium Rokycany, SPŠS Plzeň, Masarykovo gymnázium Plzeň, Gymnázium Luďka Pika Plzeň…

KVD v roce 1993

KVD v roce 1995

Současní pracovníci katedry

(uveden rok nástupu na katedru)

Dřívější pracovníci katedry

(uvedeny roky působení na katedře)
Ing. Miloslav Běloch, CSc. 1990 – 1998
Roman Holota 1987 – 2001
Mgr. Vanda Hubínková 1995 – 1996
PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D. 2007 - 2023
Ing. Lada Jandová 1988 – 1998
Ing. Pavel Kocur, CSc. 1991 – 2012
Martin Kříž 1996 – 1997
Mgr. Denis Mainz, Ph.D. 2015 – 2021
Ing. Zdeněk Martínek 1990 – 1996
Mgr. Jan Mašek, Ph.D. 1989 – 2004
Mgr. Lenka Míchalová (Jirků) 2018 – 2021
Ing. Jaroslav Mžika 1989 – 1998
RNDr. Renata Novotná 1988 – 1993
Ing. Radovan Osoba 1992 – 1997
Ing. Vít Pátek 1987 – 1992
PhDr. Tomáš Přibáň, Ph.D. 2014 – 2020
Mgr. Zdeněk Roub 1998 – 2007
doc. RNDr. Jan Sedlák, CSc. 1991 – 1997
Tomáš Svoboda 1992 – 1993
Ing. Vladimír Šípek 1997 – 1998
Ing. Jaroslava Šmídová 1993 – 2006
Mgr. Pavel Špalek 1996 – 1999
Jitka Štychová 1999 – 2010
Dr. Ing. Jiří Toman 1992 – 2017
Božena Třeštíková 1991 – 1999
Mgr. Josef Vladař 1997 – 1999