Státní závěrečné zkoušky

Návrhy termínů komisionálních zkoušek na KVD 2021

Státní závěrečnou zkoušku lze konat podle čl. 46 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu ZČU, splnil-li student všechny studijní požadavky dané doporučeným studijním plánem v příslušném studijním oboru. Konkrétně vše popisuje vyhláška děkana 2VD/2018.

Bakalářský studijní program

Státní závěrečná zkouška (Bc.)
Okruhy k závěrečné zkoušce bakalářského studia

Navazující magisterský studijní program

Státní závěrečná zkouška (Mgr.)
Okruhy ke SZZ Učitelství informatiky

Doktorský studijní program (Ph.D.)

Státní doktorské zkoušky vyhlásí katedra dle aktuálního stavu.

Informace k doktorskému studiu

Rozšiřující studium

Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce pro všechny typy studia:

Informace o rozšiřujícím studiu naleznete na adrese https://www.kvd.zcu.cz/cz/rsvt.php

Pokud není na pozvánce uvedeno jinak, začátek je vždy v 9:00 v místnosti KL 206.