English version...
tento odkaz bude otevřen v novém okně…

Informační nástěnka

RSS
04-02-13
Termíny odevzdání DP, BP a ZP

Termíny odevzdání se řídí Pokynem č. 03PD/2013.

Výňatek z čl.55 SZŘ:

Student odevzdává kvalifikační práci v termínu určeném v zadání kvalifikační práce.

Neodevzdá-li práci v určeném termínu, má právo nejdéle do pěti pracovních dnů podat žádost děkanovi o určení náhradního termínu odevzdání práce.

Termíny odevzdání diplomových, bakalářských a závěrečných prací na sekretariátu KVD:

do 15.4. pro obhajobu v letním termínu (květen, červen)
do 30.6. pro obhajobu v podzimním termínu (srpen, září)
do 6.12. pro obhajobu závěrečné práce v rozšiřujícím studiu v jarním termínu (leden, únor)

vždy do 12 hodin na sekretariátu katedry.
Mezním datem pro odevzdání jsou uvedené termíny. V případě, že termín připadá na víkend nebo státní svátek, posouvá se termín odevzdání na první následující pracovní den.
-Michalík-
27-11-16
Sledujte
facebookovou stránku "Katedra výpočetní a didaktické techniky"
-Lucie Rohlíková-
13-10-16
Informace
KVD se podílí na řešení projektu "„Kvalita a partnerství v zájmu soc. služeb pro osoby se zrak. postižením“. Více informací naleznete zde.
-Vrbík-
12-10-14
Termíny obhajob a komisionálních zkoušek na KVD
v akademickém roce 2016/2017

Obhajoby BP v bakalářském studiu:
čtvrtek 15.6.2017
čtvrtek 14.9.2017


Obhajoby DP v navazujících magisterských studijních programech:
úterý 13.6.2017
úterý 12.9.2017

Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu:
čtvrtek 1.6.2017
čtvrtek 7.9.2017

Státní závěrečné zkoušky v navazujících magisterských studijních programech:
úterý 30.5.2017
úterý 5.9.2017

Státní doktorské zkoušky, obhajoby disertačních prací, rigorózní zkoušky:
pátek 25.11.2016 (rigo)
vyhlásí katedra dle aktuálního stavu

Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce v rozšiřujícím studiu výpočetní techniky a informatiky (ve všech typech rozšiřujícího studia):
úterý 31.1.2017
úterý 30.5.2017
úterý 5.9.2017

Přijímací zkoušky do doktorského studijního programu:
středa 7.6.2017

Zahájení v 9,00 h. (není-li v pozvánce uvedeno jinak), místo konání učebna KL206.


-Michalík-
23-06-08
Nutné náležitosti bakalářských, závěrečných a diplomových prací

Formální náležitosti BP, ZP a DP a další úkony spojené se zadáním a odevzdáním jsou na

http://www.zcu.cz/fpe/study/pro_studenty/kvalifikacni_prace.html

http://www.kvd.zcu.cz/cz/materialy/nastenka/Pokyn_3_08_P.doc

Řád státních závěrečných zkoušek

Šablona pro tvorbu práce je dostupná:
STUDIUM > Studijní výsledky > SEKCE MATERIÁLY

-Vrbík-
20-06-09
Pravidla přístupu do PC učeben KVD

1. PC učebny KVD jsou KL206, KL210 a KL213.

2. Studentům, kteří mají výuku na KVD, může katedra umožnit přístup do PC učeben prostřednictvím JIS i v době, kdy tam nemají rozvrhovanou výuku.

3. Studenti, kteří mají přístup do učebny prostřednictvím JIS, nesmí umožnit přístup jiným osobám (s výjimkou osob uvedených v bodě 2).

4. Student je při odchodu z učebny povinen učebnu buď "předat" prostřednictvím JIS dalšímu uživateli nebo (pokud nikdo jiný v učebně nepracuje) zavřít okna, vypnout všechny počítače, vypnout elektřinu prostřednictvím klíčku na rozvodné skříňce u dveří učebny a zavřít vstupní dveře.

5. Studenti, kteří mají JIS přístup do učebny KL213 a tím současně do prostor KVD (KL210A), jsou povinni dbát na uzavření vstupních dveří na katedru (KL210A).

6. Pokud bude zjištěn přestupek proti uvedeným pravidlům, bude studentovi odebrán JIS přístup do PC učeben KVD.

-Vrbík-