Informační nástěnka

RSS
18. 10. 2017 V učebně KL 213 se našlo vstupní zařízení – myš, pokud vám schází a jste schopni ji identifikovat je k dostání u vedoucího katedry.
-Fadrhonc-
10. 10. 2017
Výběr tématu diplomové práce
Pracovníci katedry již vypsali témata diplomových prací. Studenti prvního ročníku navazujícího magisterského studia, nezapomeňte, že do 8. prosince 2017 musíte na sekretariátu katedry odevzdat vytištěné podklady k diplomové práci z portálu, které je třeba předtím konzultovat s vedoucím práce.
-Filipi-
21. 09. 2017

Výzkumná zpráva o výuce robotiky na základních školách

V rámci projektu studentské grantové soutěže 2016 zpracoval Mgr. Jan Baťko z Katedry výpočetní a didaktické techniky výzkumnou zprávu mapující současný stav výuky robotiky pomocí robotických stavebnic ve výuce na základních školách v České Republice.
Podrobné výsledky naleznete popsané ve výzkumné zprávě, která je na stránkách katedry volně dostupná ke stažení.
Výzkumná zpráva ke stažení
-Mgr. Jan Baťko-
04. 02. 2013
Termíny odevzdání DP, BP a ZP

Termíny odevzdání se řídí Pokynem č. 03PD/2013.

Výňatek z čl.55 SZŘ:

Student odevzdává kvalifikační práci v termínu určeném v zadání kvalifikační práce.

Neodevzdá-li práci v určeném termínu, má právo nejdéle do pěti pracovních dnů podat žádost děkanovi o určení náhradního termínu odevzdání práce.

Termíny odevzdání diplomových, bakalářských a závěrečných prací na sekretariátu KVD:

do 15.4. pro obhajobu v letním termínu (květen, červen)
do 30.6. pro obhajobu v podzimním termínu (srpen, září)
do 6.12. pro obhajobu závěrečné práce v rozšiřujícím studiu v jarním termínu (leden, únor)

vždy do 12 hodin na sekretariátu katedry.
Mezním datem pro odevzdání jsou uvedené termíny. V případě, že termín připadá na víkend nebo státní svátek, posouvá se termín odevzdání na první následující pracovní den.
-Michalík-
27. 11. 2016
Sledujte
facebookovou stránku "Katedra výpočetní a didaktické techniky"
-Lucie Rohlíková-
12. 10. 2014
Termíny obhajob a komisionálních zkoušek na KVD
v akademickém roce 2016/2017

Obhajoby BP v bakalářském studiu:
čtvrtek 15.6.2017
čtvrtek 14.9.2017


Obhajoby DP v navazujících magisterských studijních programech:
úterý 13.6.2017
úterý 12.9.2017

Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu:
čtvrtek 1.6.2017
čtvrtek 7.9.2017

Státní závěrečné zkoušky v navazujících magisterských studijních programech:
úterý 30.5.2017
úterý 5.9.2017

Státní doktorské zkoušky, obhajoby disertačních prací, rigorózní zkoušky:
pátek 25.11.2016 (rigo)
vyhlásí katedra dle aktuálního stavu

Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce v rozšiřujícím studiu výpočetní techniky a informatiky (ve všech typech rozšiřujícího studia):
úterý 31.1.2017
úterý 30.5.2017
úterý 5.9.2017

Přijímací zkoušky do doktorského studijního programu:
středa 7.6.2017

Zahájení v 9,00 h. (není-li v pozvánce uvedeno jinak), místo konání učebna KL206.


-Michalík-
23. 06. 2008
Nutné náležitosti bakalářských, závěrečných a diplomových prací

Formální náležitosti BP, ZP a DP a další úkony spojené se zadáním a odevzdáním jsou na

http://www.zcu.cz/fpe/study/pro_studenty/kvalifikacni_prace.html

http://www.kvd.zcu.cz/cz/materialy/nastenka/Pokyn_3_08_P.doc

Řád státních závěrečných zkoušek

Šablona pro tvorbu práce je dostupná:
STUDIUM > Studijní výsledky > SEKCE MATERIÁLY

-Vrbík-
20. 06. 2009
Pravidla přístupu do PC učeben KVD

1. PC učebny KVD jsou KL206, KL210 a KL213.

2. Studentům, kteří mají výuku na KVD, může katedra umožnit přístup do PC učeben prostřednictvím JIS i v době, kdy tam nemají rozvrhovanou výuku.

3. Studenti, kteří mají přístup do učebny prostřednictvím JIS, nesmí umožnit přístup jiným osobám (s výjimkou osob uvedených v bodě 2).

4. Student je při odchodu z učebny povinen učebnu buď "předat" prostřednictvím JIS dalšímu uživateli nebo (pokud nikdo jiný v učebně nepracuje) zavřít okna, vypnout všechny počítače, vypnout elektřinu prostřednictvím klíčku na rozvodné skříňce u dveří učebny a zavřít vstupní dveře.

5. Studenti, kteří mají JIS přístup do učebny KL213 a tím současně do prostor KVD (KL210A), jsou povinni dbát na uzavření vstupních dveří na katedru (KL210A).

6. Pokud bude zjištěn přestupek proti uvedeným pravidlům, bude studentovi odebrán JIS přístup do PC učeben KVD.

-Vrbík-