banner

Informační nástěnka

04. 07. 2022
Návrhy termínů obhajob kvalifikačních prací a státních zkoušek
Státní závěrečnou zkoušku lze konat podle čl. 46 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu ZČU, splnil-li student všechny studijní požadavky dané doporučeným studijním plánem v příslušném studijním oboru. Konkrétně vše popisuje vyhláška děkana č. 2VD/2018. Šablonu pro psaní kvalifikačních prací naleznete v sekci STUDENT > Studijní materiály. Co dělat před obhajobou kvalifikační práce shrnují vyhláška děkana č. 1VD/2018 a pokyn proděkana č. 2PD/2018.

Odevzdání kvalifikačních prací

Kvalifikační práce všech druhů se odevzdávají na sekretariátu katedry KL241.
 • Zimní termín RSVT – 18. prosince 2022.
 • Letní termín – 30. dubna 2022.
 • Podzimní termín – 30. června 2022

Bakalářský studijní program

Obhajoba bakalářské práce:
 • Letní termín – 14. června 2022.
 • Podzimní termín – 6. září 2022 (začátek od 8:00).

Státní závěrečná zkouška (Bc.):
 • Letní termín – 9. června 2022.
 • Podzimní termín – 30. srpna 2022 (začátek od 8:00).

Navazující magisterský studijní program

Obhajoba diplomové práce:
 • Letní termín – 14. června 2022.
 • Podzimní termín – 6. září 2022 (začátek od 8:00).

Státní závěrečná zkouška (Mgr.):
 • Letní termín – 31. května 2022.
 • Podzimní termín – 5. září 2022.

Doktorský studijní program (Ph.D.)

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací
 • Státní doktorské zkoušky – 23. června 2022

Rozšiřující studium

Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce pro všechny typy studia:
 • Letní termín –31. května 2022.
 • Podzimní termín – 5. září 2022.

Pokud není na pozvánce uvedeno jinak, začátek je vždy v 9.00 v místnosti KL 206.
-Filipi-