Informační nástěnka

RSS
11. 12. 2019
Návrhy termínů obhajob a komisionálních zkoušek na KVD v roce 2021
Státní závěrečnou zkoušku lze konat podle čl. 46 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu ZČU, splnil-li student všechny studijní požadavky dané doporučeným studijním plánem v příslušném studijním oboru. Konkrétně vše popisuje vyhláška děkana č. 2VD/2018. Šablonu pro psaní kvalifikačních prací naleznete v sekci STUDENT > Studijní materiály. Co dělat před obhajobou kvalifikační práce shrnují vyhláška děkana č. 1VD/2018 a pokyn proděkana č. 2PD/2018.

Odevzdání kvalifikačních prací

Kvalifikační práce všech druhů se odevzdávají na sekretariátu katedry KL 241.
 • Zimní termín RSVT – 18. prosince 2020.
 • Letní termín – 30. dubna 2021.
 • Podzimní termín – 30. června 2021

Bakalářský studijní program

Obhajoba bakalářské práce:
 • Letní termín – 15. června 2021.
 • Podzimní termín – 8. září 2021.
Státní závěrečná zkouška (Bc.):
 • Letní termín – 1. června 2021.
 • Podzimní termín – 24. srpna 2021.

Navazující magisterský studijní program

Obhajoba diplomové práce:
 • Letní termín – 17. června 2021.
 • Podzimní termín – 9. září 2021.
Státní závěrečná zkouška (Mgr.):
 • Letní termín – 3. června 2021.
 • Podzimní termín – 26. srpna 2021.

Doktorský studijní program (Ph.D.)

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací
 • Státní doktorské zkoušky – 7. října 2021.
 • Státní doktorské zkoušky, obhajoby disertačních prací – 21. října 2021.

Rozšiřující studium

Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce pro všechny typy studia:
 • Zimní termín RSVT – 28. ledna 2021.
 • Letní termín – 3. června 2021.
 • Podzimní termín – 26. srpna 2021.
Pokud není na pozvánce uvedeno jinak, začátek je vždy v 9.00 v místnosti KL 206.
-Filipi-