Kvalifikační práce

Výběr témat kvalifikačních prací

Je třeba dodržet postup zadávání podle vyhlášky děkana č. 7VD/2021.

Po domluvě s případným vedoucím práce jsou možná i další témata.

Vypsaná témata bakalářských prací

Přejít na seznam starších obhajených bakalářských prací.

Témata vybírejte a konzultujte s vyučujícími do 4. 6. 2021.

Vypsaná témata diplomových prací

Přejít na seznam starších obhajených diplomových prací.

Mezní termín pro odevzdání podkladů pro zadání DP na sekretariát katedry je 7. 12. 2020.

 

Odevzdání kvalifikačních prací

Kvalifikační práce všech druhů, tiskopis „Údaje o kvalifikační práci“ a přihlášky k obhajobám se odevzdávají na sekretariátu katedry. Co dělat, když termín nestihnete, popisuje vyhláška děkana č. 7VD/2021.

Bakalářský studijní program

Obhajoby bakalářských prací

Navazující magisterský studijní program

Obhajoby diplomových prací

Doktorský studijní program (Ph.D.)

Obhajoby disertačních prací vyhlásí katedra dle aktuálního stavu.

Informace k doktorskému studiu

Rozšiřující studium

Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce pro všechny typy studia:

Informace o rozšiřujícím studiu naleznete na adrese https://www.kvd.zcu.cz/cz/rsvt.php