doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

Václav Vrbík
zástupce vedoucího katedry
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 1986.
Odborné zaměření:
 • Distanční vzdělávání
 • Programovací techniky
 • Webové technologie
 • Didaktika informatiky
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
 • Fakulta elektrotechnická Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, technická kybernetika (1978)
  [Diplomová práce: Problematika projektování počítačových řídicích systémů s krátkým slovem.]
Akademické tituly:
 • Ing. (Fakulta elektrotechnická Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, 1978).
Vědecká hodnost:
 • Kandidát technických věd - obor Technická kybernetika (1985), Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze.
 • Disertační práce: Syntéza suboptimálního decentralizovaného řízení rozsáhlých lineárních dynamických systémů.
Vědecko pedagogická hodnost:
 • Docentura na Doc - odbor Teória vyučovania matematiky (2005), Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filosova v Nitre, Slovenská Republika.
 • Habilitační práce: Komunikativní přístup k výuce vybraných témat z matematiky na SOŠ.
Členství v komisích a redakčních radách:
 • Člen vědecké rady FPE ZČU do r. 2019.
 • Člen vědecké rady PF JU v Českých Budějovicích do r. 2019.
 • Předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na FPE ZČU (Výpočetní technika).
 • Člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na FAV ZČU (Inženýrská informatika).
 • Člen skupiny recenzentů výukového software při MŠMT v rámci Plánu realizace státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ).
 • Člen skupiny recenzentů MŠMT pro udělování schvalovacích doložek k učebnicím a učebním textům.
 • Předseda oborové rady doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. FPE ZČU v Plzni.
 • Člen společné republikové oborové rady doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání.
 • Člen oborové rady doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. PF JU v Českých Budějovicích.
 • Hodnotitel - Národní akreditační úřad pro vysoké školství
Vynálezy a patenty:
 • 1. Vrbík, V., Petřík, J. Využití modulu STAPER pro řízení analogově-číslicového a číslicově-analogového převodníku. Zlepšovací návrh, Pedagogická fakulta v Plzni, 1987.
Výuka předmětů:
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.