Václav Vrbík

doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

akademický pracovník
e-mail: vrbik@kvd.zcu.cz
telefon: +420 377 63 6440
kancelář: KL216a
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od r. 1986, vedoucí katedry od r. 1993 do r. 2017
viz také:  Databáze národních autorit NK ČR;  Knihovna města Plzně – regionální osobnosti;
 IT-Kompetenzatlas Ostbayern; Vrbík
Odborné zaměření:
oddělovač Distanční vzdělávání
oddělovač Programovací techniky
oddělovač Webové technologie
oddělovač Didaktika informatiky
Výuka předmětů:
oddělovač Bakalářská práce 1 [Courseware]
oddělovač Bakalářská práce 2 [Courseware]
oddělovač Diplomový seminář 1 [Courseware]
oddělovač Diplomový seminář 2 [Courseware]
oddělovač Informační technologie ve výuce [Courseware]
oddělovač Informační technologie ve výuce 2 [Courseware]
oddělovač Internet [Courseware]
oddělovač Programování 1 [Courseware]
oddělovač Programování v aplikacích [Courseware]
oddělovač Řízení a simulace 1 pro vzdělávání [Courseware]
oddělovač Řízení a simulace 1 [Courseware]
oddělovač Řízení a simulace 2 [Courseware]
oddělovač Současné směry vývoje VT [Courseware]
oddělovač Úvod do zpracování text. informací [Courseware]

Kvalifikace:

Vysokoškolské vzdělání:
oddělovač Fakulta elektrotechnická Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, technická kybernetika (1978).
oddělovač Diplomová práce: Problematika projektování počítačových řídicích systémů s krátkým slovem.
Akademický titul:
oddělovač Ing. (Fakulta elektrotechnická Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, 1978).
Vědecká hodnost:
oddělovač Kandidát technických věd - obor Technická kybernetika (1985), Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze.
oddělovač Disertační práce: Syntéza suboptimálního decentralizovaného řízení rozsáhlých lineárních dynamických systémů.
Vědecko pedagogická hodnost:
oddělovač Docent - odbor Teória vyučovania matematiky (2005), Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filosova v Nitre, Slovenská Republika.
oddělovač Habilitační práce: Komunikativní přístup k výuce vybraných témat z matematiky na SOŠ.
Významné aktivity:
oddělovač Člen vědecké rady FPE ZČU do r. 2019.
oddělovač Člen vědecké rady PF JU v Českých Budějovicích do r. 2019.
oddělovač Předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na FPE ZČU (Výpočetní technika).
oddělovač Člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na FAV ZČU (Inženýrská informatika).
oddělovač Člen skupiny recenzentů výukového software při MŠMT v rámci Plánu realizace státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ).
oddělovač Člen skupiny recenzentů MŠMT pro udělování schvalovacích doložek k učebnicím a učebním textům.
oddělovač Předseda oborové rady doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. FPE ZČU v Plzni.
oddělovač Člen společné republikové oborové rady doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání.
oddělovač Člen oborové rady doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. PF JU v Českých Budějovicích.
oddělovač Hodnotitel - Národní akreditační úřad pro vysoké školství
Zahraniční pobyty:
oddělovač 1992 Pedagogisch Technische Hogeschool Eindhoven, Nizozemí (1 týden).
oddělovač 1992 Technische Universität Chemnitz-Zwickau, Německo (1 týden).
oddělovač 1993 Technische Universität Chemnitz-Zwickau, Německo (5 týdnů).
oddělovač 1997 Manchester Metropolitan Univerzity, Velká Británie (1 týden).

Údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia:

Od roku do roku Název zaměstnavatele Pracovní zařazení
1976 - 1978 VŠSE v Plzni Externí asistent na Katedře technické kybernetiky
1978 - 1979 základní vojenská služba
1979 - 1981 VŠSE v Plzni Stipendista na Katedře technické kybernetiky
1981 - 1984 VŠSE v Plzni Pracovník pro vědu a výzkum na Katedře technické kybernetiky
1984 - 1986 VŠSE v Plzni Inženýr výpočetního střediska
1986 - 1988 Pedagogická fakulta v Plzni Odborný asistent na Katedře matematiky a fyziky
1988 - 1991 Pedagogická fakulta v Plzni (později Fakulta pedagogická ZČU v Plzni) Zástupce vedoucího Katedry matematiky a fyziky, vedoucí Oddělení výpočetní a didaktické techniky Katedry matematiky a fyziky
1991 - 1993 Fakulta pedagogická ZČU v Plzni Zástupce vedoucího Katedry výpočetní a didaktické techniky
1993 - 2017 Fakulta pedagogická ZČU v Plzni Vedoucí Katedry výpočetní a didaktické techniky (1997 - 1998: současně vedoucí Střediska správy počítačové sítě)
1985 - 1990 2. gymnázium v Plzni Externí učitel
1992 - 1996 SPŠE v Plzni Externí učitel
1996 - 2005 VOŠ a SPŠE v Plzni Externí učitel
SEZNAM PUBLIKOVANÝCH PRACÍ
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná a publikační činnost
Učebnice
Publikované původní práce
Koordinace, řešení výzkumných projektů
Objevy, vynálezy, zlepšovací návrhy
Aktivní účast na vědeckých konferencích a uměleckých soutěžích
Další publikační činnost
Vypracování projektu nového oboru bakalářského, magisterského nebo doktorského studia
  1. Bakalářské studium Využití počítačů v infrastruktuře. FPE ZČU v Plzni, 1996. (Spoluřešitel).
2. Bakalářské studium Enviromentální přírodověda. FPE ZČU v Plzni, 2002. (Spoluřešitel).
3. Bakalářské studium Základy přírodních věd. FPE ZČU v Plzni, 2002. (Spoluřešitel).
4. Magisterské studium Učitelství pro základní školy 7503 T - Informační výchova. (Řešitel) FPE ZČU v Plzni, 2002.
5. Bakalářské studium Přírodovědná studia. FPE ZČU v Plzni, 2003. (Spoluřešitel).
6. Navazující magisterské studium Učitelství pro základní školy - Informatika. FPE ZČU v Plzni, 2003. (Spoluřešitel).
7. Navazující magisterské studium Učitelství pro střední školy - Informatika. FPE ZČU v Plzni, 2003. (Spoluřešitel).
8. Navazující kombinované magisterské studium Učitelství pro základní školy - Informatika. FPE ZČU v Plzni, 2006. (Spoluřešitel).
9. Navazující kombinované magisterské studium Učitelství pro střední školy - Informatika. FPE ZČU v Plzni, 2006. (Spoluřešitel).
10. Doktorský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. FPE ZČU v Plzni, 2007. (Spoluřešitel).
učební texty (skripta, přednášky apod.)
  1. Vrbík, V. Počítače. 1. vyd. Plzeň: Dům techniky ČSVTS Plzeň, 1987. 50 s.
2. Vrbík, V. Základy výpočetní techniky. 1. vyd. Plzeň: Pedagogická fakulta Plzeň, 1988. 105 s.
3. Vrbík, V. Příručka uživatele školního mikropočítače. 1. vyd. Plzeň: Pedagogická fakulta Plzeň, 1988. 33 s.
4. Spíral, L., Vrbík, V. Převodníky fyzikálních veličin. 1. vyd. Plzeň: VŠSE Plzeň, 1988. 202 s. ISBN 80-7082-002-0. (50%)
5. Vrbík, V. Příručka uživatele školního mikropočítače. 2. vyd. Plzeň: Pedagogická fakulta v Plzni, 1989. 33 s.
6. Vrbík, V. Některé možnosti využití výpočetní techniky ve vyučování. 1. vyd. Plzeň: Dům techniky ČSVTS v Plzni, 1990. 56 s. ISBN 80-02-00036-6.
7. Vrbík, V. Základy výpočetní techniky. Plzeň: druhé přepracované a doplněné vydání, PeF Plzeň, 1990. 197 s.
8. Vrbík, V. Základy výpočetní techniky II. 1. vyd. Plzeň: PeF Plzeň, 1991. 177 s. ISBN 80-7043-026-5.
9. Vrbík, V. Stručný úvod do programování ve WordBasicu. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 1998. 31 s. ISBN 80-7020-029-4.
10. Vrbík, V. Tvorba dokumentu ve Wordu. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 1999. 32 s. ISBN 80-7020-043-X.
11. Vrbík, V., Michalík, P., Roub, Z. Zpracování diplomové práce na počítači. 1. vyd. Plzeň: ZČU Plzeň 1999. 59 s. ISBN 80-7080-581-2. (40%)
12. Vrbík, V. Internet - úvodní informace. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum. Plzeň 2000. 32 s. ISBN 80-7020-060-X.
13. Vrbík, V. Programování 1. 1. vyd. Plzeň: ZČU Plzeň 1999. 177 s. ISBN 80-7082-663-0.
14. Vrbík, V. Tvorba WWW stránek. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2000. 49 s. ISBN 80-7020-073-1.
15. Vrbík, V. Základy práce se styly. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2000. 18 s. ISBN 80-7020-074-X.
16. Vrbík, V. Pascal - řešená cvičení. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2001. 64 s. ISBN 80-7020-077-4.
17. Vrbík, V. Tvorba WWW stránek v HTML. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2001. 36 s. ISBN 80-7020-078-2.
18. Vrbík, V. Multimédia a styly CSS v HTML. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2001. 20 s. ISBN 80-7020-091-X.
19. Vrbík, V. Stručný úvod do JavaScriptu. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2001. 67 s. ISBN 80-7020-089-8.
20. Vrbík, V. Stručný úvod do VBScriptu. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2001. 51 s. ISBN 80-7020-090-1.
21. Vrbík, V. Internet a tvorba jednoduchých WWW stránek. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. 80 s. ISBN 80-7082-724-6.
22. Vrbík, V. Programování v aplikacích. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. 166 s. ISBN 80-7082-759-9.
23. Vrbík, V. Algoritmy - řešené příklady. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2002. 44 s. ISBN 80-7020-103-7.
24. Vrbík, V. Formátování dokumentu ve Wordu 2002 (XP). 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2002. 36 s. ISBN 80-7020-108-8.
25. Vrbík, V. Stručný úvod do FrontPage 2002. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2002. 48 s. ISBN 80-7020-112-6.
26. Vrbík, V. Alternativní přístup k výuce programovacího jazyka. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2002. 48 s. ISBN 80-7020-109-6.
27. Vrbík, V., Michalík, P., Roub, Z.: Zpracování bakalářské a diplomové práce na počítači. ZČU Plzeň, 2002. 67 s. ISBN 80-7082-921-4. (40%)
28. Vrbík, V. Základy práce s makry ve Wordu 2002 (XP). 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2002. 28 s. ISBN 80-7020-115-0.
29. Vrbík, V. Základy hromadné korespondence ve Wordu 2000. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2002. 22 s. ISBN 80-7020-117-6.
30. Vrbík, V. Začínáme s Wordem 2000. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2003. 31 s. ISBN 80-7020-119-3.
31. Vrbík, V. Základy práce se styly ve Wordu 2002(XP). 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2003. 20 s. ISBN 80-7020-120-7.
32. Vrbík, V. Textový procesor. Multimediální kurz pro distanční studium. ZČU Plzeň, 2004. http://sparta.zcu.cz.
33. Vrbík, V. Programování v aplikacích. Multimediální kurz pro distanční studium. ZČU Plzeň, 2004. http://sparta.zcu.cz.
34. Vrbík, V., Háček, M. Programování. Multimediální kurz pro distanční studium. ZČU Plzeň, 2004. http://sparta.zcu.cz.
35. Vrbík, V., Kužel, M. PHP. Multimediální kurz pro distanční studium. ZČU Plzeň, 2005. http://sparta.zcu.cz.
36. Vrbík, V., Michalík, P., Roub, Z.: Zpracování bakalářské a diplomové práce na počítači. 2. vyd. ZČU Plzeň, 2006. 67 s. ISBN 80-7043-458-9. (40%).
37. Vrbík, V.: Jak publikovat webové stránky. 1. vyd. Plzeň: Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň, 2006. 27 s. ISBN 80-7043-458-9.
38. Vrbík, V., Kozmér, T. Internet. Multimediální kurz pro distanční studium. ZČU Plzeň, 2007. http://sparta.zcu.cz.
39. Vrbík, V., Mayer, L., Kozmér, T. Informační technologie ve výuce. Multimediální kurz pro distanční studium. ZČU Plzeň, 2007. http://sparta.zcu.cz.
40. Vrbík, V., Šrotová, Š. Distanční kurz XHTML. Multimediální kurz pro distanční studium. ZČU Plzeň, 2008. http://sparta.zcu.cz.
Vědecké monografie
  1. Vrbík, V. Komunikativní přístup k výuce programovacího jazyka. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002. 150 s. ISBN 978-80-7020-001-8.
  2. Mašek, J., Michalík. P., Vrbík, V. Otevřené technologie ve výuce. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004. 125 s. ISBN 80-7043-254-3
Vědecké práce publikované ve vědeckých časopisech
Karentované časopisy zahraniční
  1. Vrbík, V. Communicative approach to teaching programming. In The New Educational Review. 2004, roč.2004, sv.2, č.1 (2), s.131-143, ISSN 1732-6729.
2. Vrbík, V. Communicative approach to teaching programming, Int. J. Cont. Engineering Education and Lifelong Learning. 2005. Vol. 15, Nos. 3–6, pp.148–161. ISSN 0957-4344. Celý text.
  3. Vrbík, V., Přibáň, T. Communicative Approach to Teaching Programming. Recent Patents on Computer Science. 2009, vol. 2, is. 2, s. 116-123. ISSN 1874-4796.
Nekarentované časopisy zahraniční
  1. Vrbík, V. Komunikativní přístup k výuce programování. Informatika v škole, 2002, č. 23, s. 12 - 18, Bratislava, Slovenská republika.
2. Vrbík, V. Kommunikativer Zugang zum Programmierunterricht. Spektrum, Regensburg, SRN, 2003, č. 1, s. 94 - 97.
3. Vrbík, V. Multimediální vzdělávací kurzy na Internetu orientované na využívání informačních technologií. In informatika v škole. 2004, č.27, s.28-30, ISSN 1335-616X.
4. Vrbík, V. Multimediální studijní materiál k výuce jazyka PHP. In informatika v škole. 2006, č.31, s.16-17, ISSN 1335-616X.
5. Přibáň, T., Vrbík, V. Multimediální studijní materiál k výuce předmětu Internet. In informatika v škole. 2009, č.36, s.11-16, ISSN 1335-616X.
6. Huclová, M., Vrbík, V. Využití dynamické geometrie při výuce na základní škole. In informatika v škole. 2010, č.37, s.34-41, ISSN 1335-616X.
Nekarentované časopisy domácí
  1. Vrbík, V. Syntéza suboptimálního decentralizovaného řízení rozsáhlých lineárních dynamických systémů, časopis Automatizace č. 6, 1987.
2. Vrbík, V. Syntéza suboptimálního decentralizovaného řízení rozsáhlých lineárních dynamických systémů s využitím dvojúrovňového řízení, Elektrotechnický časopis č. 4., 1987.
3. Vrbík, V. Syntéza suboptimálního decentralizovaného řízení rozsáhlých lineárních dynamických systémů, Elektrotechnický časopis č. 9., 1987.
4. Vrbík, V. Využití dekompozice rozšířením pro řízení rozsáhlých lineárních systémů, Elektrotechnický časopis č. 11., 1988.
5. Vrbík, V. Počítačem podporovaná a řízená výuka - stav a perspektivy na Pedagogické fakultě v Plzni, časopis Matematika a fyzika ve škole č. 1, 1989.
6. Petřík, J., Vrbík, V. Mikropočítač ve výuce fyziky na Pedagogické fakultě v Plzni, časopis Matematika a fyzika ve škole č. 2., 1990. (50%).
7. Vrbík, V. Příspěvek k nasazení počítačů ve škole, časopis Komenský č. 8., 1990.
8. Vrbík, V. Je nutné ve škole naučit všechny žáky programovat?, časopis Matematika a fyzika ve škole č. 10., 1990.
9. Vrbík, V. Příspěvek k využití počítačových her, časopis Komenský č.1, 1990.
10. Vrbík, V. Některé možnosti syntézy suboptimálního decentralizovaného řízení rozsáhlých lineárních systémů, časopis Automatizace č. 8, 1990.
11. Vrbík, V. Od Komenského k počítačům, časopis Komenský č. 8, 1992.
12. Vrbík, V. Počítačem podporovaná výuka programovacího jazyka Pascal, časopis Matematika - fyzika - informatika č. 4, 1993.
13. Vrbík, V. Komunikativní přístup k výuce programování. Matematika - fyzika - informatika, 2003, roč. 12, č. 5, s. 294 - 307.
14. Vrbík, V. Metody komunikativního přístupu při výuce programování - 1. část. Matematika - fyzika - informatika, 2003, roč. 12, č. 6, s 360 - 371.
15. Vrbík, V. Metody komunikativního přístupu při výuce programování - 2. část. Matematika - fyzika - informatika 2003, roč. 12, č. 7, s 430 - 441.
16. Přibáň, T., Vrbík, V. Základní pojmy objektově orientovaného programování. Matematika - fyzika - informatika 2010, roč. 19, č. 8, s 8 - 11.
17. Mainz, D., Vrbík, V. Proč při programování nemusí platit některá pravidla známá z hodin matematiky. Matematika - fyzika - informatika 2011, roč. 20, č. 7, s 428 - 437.
Vědecké práce publikované ve sbornících
Mezinárodní recenzované sborníky
  1. Vrbík, V. Zkušenosti s využitím počítače na základní škole - první krok k multimédiím, sborník konference "Multimédia a hypermédia ve vzdělávání", mezinárodní veletrh informačních technologií Compex, Ostrava 1996, 15 s.
2. Vrbík, V. - Michalík, P. Příklady využití simulačního programu EWB ve výuce předmětů počítačové techniky a řízení. Sborník 3. Vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou Informatika a Algoritmy. Prešov, Slovenská republika, 1999, 3 s. (50%)
3. Vrbík, V. Zkušenosti z výuky textového procesoru. Zborník 3. Vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou Informatika a Algoritmy. Prešov, Slovenská republika, 1999, 3 s.
4. Vrbík, V. Zkušenosti s výukou problematiky stylů ve Wordu. Zborník konferencie s medzinárodnou účasťou Informatika a Algoritmy 2000. Prešov, Slovenská republika, 2000, 5 s.
5. Vrbík, V. Alternative access to teaching programming. Zborník konferencie konferencie s medzinárodnou účasťou Informatika a Algoritmy 2002. Prešov, Slovenská republika, 2002, 8 s.
6. Vrbík, V. Elektronická podpora výuky na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. In SCO 2055. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 215-220. ISBN 80-210-3699-0.
7. Vrbík, V. Multimediální výukové aplikace na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. In Alternativní metody výuky. Brno : Veterinátní a farmaceutická fakulta Brno, 2005. s. 193-198. ISBN 80-7305-511-2.
8. Vrbík, V. E learningové aplikace na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. In Od programovaného učení k e-learningu. Ostrava : Ostravská univerzita Pedagogická fakulta, 2005. s. 172-177. ISBN 80-7368-053-X.
9. Vrbík, V. Distanční kurz pro výuku jazyka PHP. In Alternativní metody výuky. Praha : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007. 4 s. ISBN 978-80-7041-129-2.
10. Filipi, Z., Přibáň, T., Vrbík, V. Distanční kurz Internet jako prostředek podpory výuky. In Rovan, B. DidInfo 2009. Banská Bystrica : [s.n.], 2009. s. 4. ISBN 978-80-8083-7.
11. Filipi, Z., Přibáň, T., Vrbík, V. Zkušenosti s využitím e-learningu k ověření a dalšímu rozvoji počítačové gramotnosti studentů. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. 2009. vyd. Ústí nad Labem : [s.n.], 2009. s. 9. ISBN 978-80-7414-126-3.
12. Filipi, Z., Kapounová, J., Nagyová, I., Přibáň, T., Vrbík, V. Verification of Practical Skills in an E-course. Computer Based Learning in Science. Warsaw, Poland: OEIiZK, 2010. s. 111-117. ISBN 978-9963-689-85-9.
Mezinárodní ostatní sborníky
  1. Vrbík, V. Suboptimální decentralizované řízení rozsáhlých systémů, sborník konference Autos 87, Škoda Plzeň, 1987.
2. Vrbík, V. Počítačem podporovaná výuka programování. Sborník mezinárodní konference Pedagogický software 92', České Budějovice, 1992.
3. Mašek, J., Vrbík, V. Medienpädagogik in der Tschechische Republik mit konkreten Beispielen aus der Praxis an der Uni Pilsen. In Sborník ze semináře "Fachtagung zu Medien – Medienkompetenz in der Aktuellen Medienvielfalt", Lengenfeld, 26. März 2004, Bildungsinstitut Pscherer.
Domácí recenzované sborníky
  1. Vrbík, V., Michalík, P. Examples of the utilization of the program EWB simulation in teaching the subjects Computer technics and Control. Proceedings of UWB Vol 4/2000, s. 191 - 195. (50%)
2. Vrbík, V. Experiences with tutoring processing texts. Proceedings of UWB Vol 5/2001, s. 175 - 180.
3. Vrbík, V. Comumnicative approach to teaching programming. Proceedings of UWB Vol 6/2002, s. 113 - 123.
Domácí ostatní sborníky
  1. Vrbík, V. Přesnost a stabilita regulačních obvodů s řídícím počítačem, sborník Mikropočítače 1., VŠSE Plzeň, 1980.
2. Vrbík, V. Komunikace mikropočítače s řízeným procesem, sborník kursu Mikropočítače, ČSVTS Škoda Klatovy, 1981.
3. Vrbík, V. Sběrnice používané v mikropočítačových systémech, sborník Mikropočítače 3., VŠSE Plzeň, 1983.
4. Vrbík, V. Programování v aplikacích Word 6.0, Word 7.0. Sborník KVD, FPE ZČU, 1998.
5. Vrbík, V. - Běloch, M. Výuka předmětu Základy práce s osobními počítači na pedagogické fakultě v Plzni. Sborník KVD, FPE ZČU, 1998. (50%)
Abstrakty vědeckých prací ve sbornících
Mezinárodní konference
  1. Vrbík, V. Výpočetní technika v přípravě budoucích učitelů v aprobaci s matematikou, sborník konference Elektronizace v přípravě budoucích učitelů, Plzeň, 1989.
2. Vrbík, V. Využití výpočetní techniky při přípravě budoucích učitelů na PeF v Plzni, sborník konference Využití výpočetní techniky na základních a středních školách, PeF UK Praha, 1989.
3. Vrbík, V. Počítačová výuka na PF v Plzni, stav a perspektivy. Sborník konference MEDACTA 91, PeF Nitra 1991.
4. Vrbík V. Communicative access to teaching programming. Konference Formovanie prírodovedných poznávacích metód, UKF v Nitre, 2002.
Domácí konference
  1. Vrbík, V. Využití výpočetní techniky při přípravě budoucích učitelů na Pedagogické fakultě v Plzni, sborník 16. celostátní konference "Využití počítačů ve výuce na vysokých školách", VŠZ Brno, 1989.
2. Vrbík, V. Počítačem podporovaná výuka programování, Sborník semináře Po škole'92, Knížecí rybník u Tábora, UIV Praha, 1992.
Odborné práce publikované v recenzovaných odborných časopisech
  1. Vrbík, V. Píšeme v textovém procesoru. Matematika - fyzika - informatika, 2000, roč. 9, č. 8, 7 s.
2. Vrbík, V. Způsob uložení programu v jazyce BASIC v operační paměti školního mikropočítače IQ - 151, časopis Výroba a škola č. 4., 1988.
3. Vrbík, V. Využití výpočetní techniky při přípravě budoucích učitelů na PeF v Plzni, časopis DT - Micro č. 4., Dům techniky ČSVTS v Plzni, 1989.
4. Vrbík, V. Využití výpočetní techniky ve vyučovacím procesu na Pedagogické fakultě v Plzni, časopis Výroba a škola č. 4., 1989.
5. Vrbík, V. Využití výpočetní techniky při odstraňování mezer ve znalostech žáků střední školy, časopis Výroba a škola č. 1., 1989.
6. Vrbík, V. Zkušenosti s využitím výpočetní techniky při přípravě budoucích učitelů na PeF v Plzni. Výpočetní technika na vysokých školách č. 13., 1990.
7. Vrbík, V. Informatika a problém počítačových her, Časopis výroba a škola č.6, 1990.
8. Vrbík, V. K využití počítačů ve škole, časopis Výroba a škola č. 5., 1990.
9. Vrbík, V. Počítače, školství a realita - Západočeská univerzita v Plzni, PC World č. 1, 1995.
Mezinárodní
  1. TEMPUS JEP 3460 Information Technology in Teacher Education, 1993-95. (Spoluřešitel).
2. SOCRATES European Thematic Network Project CICE "Childern's Identity & Citizenship in Europe" (University of North London), 1998-2001. (Spoluřešitel).
3. TEMPUS JEP+ 08222 "Návrh a realizace systému zabezpečování kvality na vysokých školách v České republice", 1999. (Spoluřešitel).
4. Development & Piloting of BAsic On-Line Training COurseS - BATCOS. Projekt Leonardo CZ/00/B/P/PP 2003. (Spoluřešitel).
Celostátní
  1. A 08-333-81103 "Příprava vysokoškolských učitelů ve využívání výpočetní techniky", 1991 - 1993. (Spoluřešitel).
2. 2-III-2-93 "Posouzení měřitelných změn ve vzdělávání podle Občanské školy", 1992 - 1993. (Spoluřešitel).
3. GAČR 406/03/0893 Východiska, zdroje a technické zázemí e-learningu. (Spoluřešitel).
4. GAČR 406/02/0547 Otevřené technologie ve vzdělávacím procesu. (Spoluřešitel).
5. GAČR 406/09/0242 Evaluace eLearningu - systémový přístup. (Spolupracovník).
Institucionální
  1. Projekt v rámci programu MŠMT ČR 2000 Podpora učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit: "Zřízení nové počítačové učebny a její využití pro rozšíření přístupu studentů k Internetu". (Řešitel).
2. Projekt v rámci programu MŠMT ČR 2000 Podpora učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit: "Kombinovaná forma studijního programu Učitelství pro ZŠ ve vybraných oborech". (Spoluřešitel).
3. FRVŠ 2000 - tematický okruh B: "Zavedení procesu sledování kvality výuky na FPE ZČU v Plzni". (Spoluřešitel).
4. FRVŠ 2001 - tematický okruh B: "Certifikátové studium Informační výchova". (Řešitel).
5. FRVŠ 2001 - tematický okruh A: "Počítačová učebna pro samostatné studium". (Řešitel).
6. Projekt v rámci programu MŠMT ČR 2001 Podpora učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit: "Informační výchova pro učitele základních škol". (Řešitel).
7. FRVŠ 2002 - tematický okruh F1: "Nový přístup k výuce předmětu Řízení a simulace". (Řešitel).
8. Projekt v rámci programu MŠMT ČR 2002 Podpora učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit: "Využití ICT v práci učitele". (Spoluřešitel).
9. Projekt v rámci programu MŠMT ČR 2003 Podpora učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit: "Programové vybavení pro projektovou a samostatnou práci studentů". (Spoluřešitel).
10. Projekt v rámci programu MŠMT ČR 2003 Podpora učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit: "Vytvoření jednotného systému e-learningu na ZČU". (Spoluřešitel).
11. Projekt v rámci programu MŠMT ČR 2004 Podpora učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit: „Programové vybavení pro projektovou a samostatnou práci studentů“. (Spoluřešitel).
12. Projekt v rámci programu MŠMT ČR 2004 Podpora učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit: „Vytvoření jednotného systému e-learningu na ZČU“. (Spoluřešitel).
13. FRVŠ 2006 - tematický okruh F6: "Multimediální studijní materiál k výuce jazyka PHP". (Řešitel).
14. FRVŠ 2006 - tematický okruh A: "Inovace počítačových učeben". (Spoluřešitel).
15. FRVŠ 2006 - tematický okruh B: "Příprava kombinované formy magisterského studia učitelství přírodovědných oborů". (Spoluřešitel).
16. FRVŠ 2007 - tematický okruh A: "Rozvoj počítačových učeben FPE ZČU v Plzni". (Řešitel).
17. FRVŠ 2008 - tematický okruh F6: "Multimediální studijní materiál k výuce předmětu Internet". (Řešitel).
18. FRVŠ 2010 - tematický okruh F6: "Multimediální studijní materiál k výuce předmětu Informační technologie ve výuce". (Řešitel).
19. FRVŠ 2010 - tematický okruh A: "Inovace a rozvoj počítačové učebny pro výuku a samostatnou práci studentů". (Spoluřešitel).
20. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Síť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT, CZ.1.07/1.3.00/14.0051 (koordinátor).
21. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Inovace doktorského studijního programu "ICT ve vzdělávání", CZ.1.07/2.2.00/18.0005. (koordinátor partnera).
  1. Vrbík, V., Petřík, J. Využití modulu STAPER pro řízení analogově-číslicového a číslicově-analogového převodníku. Zlepšovací návrh, Pedagogická fakulta v Plzni, 1987. 50 %.
Domácí konference
Vyžádané přednášky
  1. Vrbík, V. Komunikativní přístup k výuce programování. Přednáška 25. 4. 2002 Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu.
Mezinárodní konference
Vyžádané přednášky
  1. Vrbík, V. Zkušenosti s využitím počítače na základní škole - první krok k multimédiím. Přednáška na konferenci "Multimédia a hypermédia ve vzdělávání", mezinárodní veletrh informačních technologií Compex, Ostrava 1996.
2. Mašek, J., Vrbík, V. Medien und Medienpädagogik in der Tschechischen Republik. 26. 3. 2004. Seminář Mediální kompetence a současná různorodost médií. Bildungsinstitut Pscherer, Legenfeld, SRN.
Přihlášené přednášky
  1. Vrbík, V. Využití výpočetní techniky ve vyučovacím procesu na PeF v Plzni, přednáška pro učitele Pedagogického institutu v Oděse SSSR, 1988.
2. Vrbík, V. Výpočetní technika v přípravě budoucích učitelů v aprobacích s matematikou, konference Elektronizace v přípravě budoucích učitelů, PeF Plzeň, 1989.
3. Vrbík, V. Využití výpočetní techniky při přípravě budoucích učitelů na PeF v Plzni, konference Využití výpočetní techniky na základních a středních školách, PeF UK Praha, 1989.
4. Vrbík, V. Využití výpočetní techniky při přípravě budoucích učitelů na PeF v Plzni, 16. celostátní konference "Využití počítačů ve výuce na VŠ", VŠZ Brno, 1989.
5. Vrbík, V. Využití výpočetní techniky ve školství, diskuse na veletrhu Didacta 89, Stuttgart SRN, 1989.
6. Vrbík, V. Zkušenosti se zaváděním výpočetní techniky do výuky, seminář k problematice výpočetní techniky na gymnáziu F. Eugense ve Stuttgartu SRN, 1989.
7. Vrbík, V. Der Unterricht durch die Computern an der Pädagogischen Fakultät in Pilsen. Příspěvek na symposiu Informatik im Bildungswesen und Konsequenzen für die Ausbildung von Lehren, Breitenbrun, Německo, 1989.
8. Vrbík, V. Počítačová výuka na PeF v Plzni, stav a perspektivy. Konference u příležitosti výstavy Medacta Nitra. 1991.
9. Vrbík, V. Počítačem podporovaná výuka programování. Mezinárodní konference Pedagogický software 92, České Budějovice. 1992.
Obhájené diplomové, disertační a habilitační práce
  1. Vrbík, V. Problematika projektování počítačových řídících systémů s krátkým slovem. Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, Plzeň, 1978. (Diplomová práce).
2. Vrbík, V. Syntéza suboptimálního decentralizovaného řízení rozsáhlých lineárních dynamických systémů. Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze, 1985. (Disertační práce).
3. Vrbík, V. Komunikativní přístup k výuce vybraných témat z matematiky na SOŠ. Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2003. (Habilitační práce).
Recenze učebnic
  1. Recenzní posudek na učebnici pro základní školy k udělení doložky MŠMT, Vopravil: Matematika s počítačem, Fortuna Praha, 1992.
2. Recenzní posudek na učebnici pro střední školy k udělení doložky MŠMT, Malát: Základy práce na osobním počítači, Fortuna Praha, 1992.
3. Recenzní posudek na učebnici k udělení doložky MŠMT, Bezchleba, J., Maca, R., Pastyříková, J.: Sbírka úloh textového editoru. ABS WYDA, 1999.
4. Recenzní posudek na učebnici k udělení doložky MŠMT, Bezchleba, J.: Textový editor Word, učebnice pro začátečníky. ABS WYDA, 1999.
5. Recenzní posudek vzdělávacího modulu mezinárodního projektu Leonardo CZ/00/B/F/PP: Internet – intranetové služby, 2003.
6. Recenzní posudek vzdělávacího modulu mezinárodního projektu Leonardo CZ/00/B/F/PP: Databázový systém Access, 2003.
7. Recenzní posudek výukového software pro střední školy za účelem evaluace v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání řízené MŠMT ČR. CalculusWIZ – Wolfram Research, 2004.
8. Recenzní posudek výukového software pro střední školy za účelem evaluace v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání řízené MŠMT ČR. The Mathematical Explorer – Wolfram Research, 2004.
9. Recenzní posudek výukového software pro střední školy za účelem evaluace v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání řízené MŠMT ČR. CalculationCenter – Wolfram Research, 2004.
10. Recenzní posudek výukového software pro střední školy za účelem evaluace v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání řízené MŠMT ČR. Mathematica (Mathematica for the Clasroom, Mathematica Teacher's Edition) – Wolfram Research, 2004.
11. Recenzní posudek výukového software pro střední školy za účelem evaluace v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání řízené MŠMT ČR. Mathematica for Students – Wolfram Research, 2004.
12. Recenzní posudek na učebnici k udělení doložky MŠMT, Navrátil, P.: S počítačem na základní škole. Computer Media, 2004.
13. Recenzní posudek na učebnici k udělení doložky MŠMT, Navrátil, P.: Word pro školy. Computer Media, 2004.
14. Recenzní posudek na učebnici k udělení doložky MŠMT, Navrátil, P.: Excel pro školy. Computer Media, 2004.
15. Recenzní posudek na učebnici k udělení doložky MŠMT, Navrátil, P.: Power Point pro školy. Computer Media, 2004.
16. Recenzní posudek na učebnici k udělení doložky MŠMT, Navrátil, P.: Příklady a cvičení z informatiky a výpočetní techniky. Computer Media, 2004.
17. Efmertová, M.; Kučera, T.; Mikeš, J.; Nápravník, V.; Soukup, V.; Vrbík, V. Redakční úprava : Člověk a příroda. Informace a komunikace. Plzeň : Fraus, 2005. 64 s. ISBN 80-7238-342-6.
18. Recenzní posudek na učebnici, Milková E. Algoritmy, objasnění, procvičení a vizualizace základních algoritmických konstrukcí. Alfa Nakladatelství a Kernberg Publishing, Praha, 2008. 117 s. ISBN 978-80-87168-04-2.

Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.