PRIM - Podpora rozvíjení informatického myšlení

Anotace a hlavní cíle projektu

Projekt „Podpora rozvíjení informatického myšlení“ (dále PRIM) si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a informační a komunikační technologie akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků.

Projekt PRIM řeší téma rozvoje informatického myšlení dětí a žáků. Projekt se bude zabývat čistě oblastí rozvoje informatického myšlení, nebude se zabývat celým obsahem vzdělávací oblasti Informatika a informační a komunikační technologie, jejíž jiná část souvisí s digitální gramotností a uživatelským přístupem k digitálním technologiím.

Projekt předpokládá vytvoření a pilotní ověření jednak ucelených sad výukových materiálů pro všechny stupně škol, který bude přidán k dosavadnímu školnímu kurikulu, jednak systému vzdělávání učitelů 1. stupně ZŠ a učitelů informatiky, a to jak v pregraduální přípravě, tak učitelů v praxi. Tím chce poskytnout učitelům dostatečnou podporu, aby byli schopni inovovat svoji výuku a tím naplnit vzdělávací cíle vznikajících Rámcových vzdělávacích programů pro oblast informatického myšlení.

Současně projekt bude popularizovat praktická témata související s informatickým myšlením a porozumění světu technologií, jako jsou programování, tvorba software, základy robotiky, a to formou vzdělávacích kurzů pro veřejnost a popularizačních kampaní. Cílem bude snižování averze vůči těmto typům pracovních činností u veřejnosti a poukázání na to, že tyto aktivity jsou pro děti přirozené a světonázorově je formují (počítač jako pracovní nástroj, nejen hračka).

Důvodem pro realizaci projektu je vnímaný rozdíl mezi poznatky z pedagogického výzkumu a zkušenosti z výuky informatických témat a školní realitou v této oblasti. Dalším důvodem je rychlého rozvoje v dané oblasti a narůstající potřeba IT profesí a rozpor mezi touto potřebou a orientací našeho školství, která toto v dostatečné míře ve všeobecném vzdělávání nereflektuje. Třetím důvodem je vědomí trendu rychlého zavádění informatického obsahu do školního kurikula ve vyspělých zemích (namátkou: Německo, Polsko, Francie, Slovensko, Anglie, USA, Estonsko...). Chystané RVP budou na tuto situaci reagovat a učitelé vyučující informatiku nesmí být necháni na pospas, musí dostat servis, který jim umožní relevantně základy informatiky učit.

Realizovaný projekt vybaví ty učitele, kteří nejsou excelentními samouky nebo vystudovanými v oboru a tedy schopnými si výuku informatiky řešit podle svého, vzděláním takovým, aby byli schopni realizovat výuku podle vzdělávacích materiálů vytvořených v projektu. Dále učitele vybaví výukovým obsahem vedoucím k naplnění kompetencí v oblasti informatiky, která pokrývá informatické myšlení (na vysvětlenou: např. podávání informatických a technických faktů z oblasti počítačů nevede k rozvoji informatického myšlení jedince).

Z projektu budou podpořeny inovační aktivity jednak budoucích učitelů informatiky, jednak učitelů z praxe. Veřejnost bude informována o potřebě a povaze informatického myšlení a bude oslovena vzdělávacími kurzy na jeho rozvoj.

Jádrem projektového týmu jsou pedagogické fakulty, podílející se na doktorském studijním programu Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, a pracoviště, která se dlouhodobě podílejí na výzkumu v oblasti didaktiky informatiky, na tvorbě učebnic informatiky. Účast všech pedagogických fakult považujeme za důležité proto, aby byla v celé republice zajištěna minimální úroveň vzdělávání budoucích učitelů v oblasti informatiky, především u učitelů 1. stupně ZŠ.

Vzhledem k tomu, že současný stav výuky informatiky na českých školách je prakticky nulový, a to i v oborech, které mají informatiku zahrnutou v RVP ve vzdělávací oblasti ICT, jakékoliv vytvoření materiálů a proškolení učitelů bude přínosem. S tím se ovšem nechceme smířit; chceme dodat učitelům moderní vzdělávací materiály, založené na vzdělávacích prostředích, která se aktuálně ve světě pro výuku informatického myšlení používají, a uplatňující moderní přístupy k učení a vyučování.

Očekáváme, že vytvořené vzdělávací materiály svojí pedagogickou kvalitou osloví učitele a změní jejich postoje směrem k uznání užitečnosti, přínosu rozvoj pro žáků a realizovatelnosti kurikula, které na jejich základě budou vytvářet. Podle zkušeností předpokládáme, že tvořivé a hravé aktivity spojené s aktivním přístupem žáka výrazně zlepší situaci v dosud opomíjené oblasti výuky informatiky od útlého věku žáka. V důsledku pak předpokládáme, zvýšení zájmu o technické obory a studium informatiky na vysokých a středních odborných školách. Věříme, že především kvalita výukových materiálů přesvědčí veřejnost o tom, že informatické myšlení je ku prospěchu každého občana informační společnosti.

Spolupráce s NÚV bude realizována přímou účastí (členstvím) dvou členů realizačního týmu projektu v odborném panelu NÚV INICT (Inovace výuky informačních a komunikačních technologií) po celou dobu projektu.

Hlavní cíle projektu:

projekt PRIM