OKRUHY KE SZZ UČITELSTVÍ INFORMATIKY PRO ZŠ

1. DIDI1 – DIDAKTIKA INFORMATIKY 1

Zařazení a cíle oborové didaktiky informatiky. Dokumenty související se školskou reformou. Místo informatiky v klíčových kompetencích, mezipředmětových vazbách a průřezových tématech. Příprava na hodinu. Specifické formy a metody výuky VT. Hodnocení činnosti žáka. Reflexe hodiny. Literatura k výuce a její rozbor. Dokumenty související se školskou reformou v mezinárodním srovnání.

2. POPOV – POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA

Internet a didaktické aspekty využití jeho součástí a s nimi spojených činností ve výuce. Projekty výuky s internetovou podporou. Pojmové mapy. Digitální vyprávění. Digitální gramotnost. Mikrosvěty, simulace a MUVE. Historický vývoj užití počítačových systémů v souladu s různými teoriemi vzdělávání a jejich promítnutí do současnosti.

3. APZS – ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ NA ZŠ

Pojem algoritmus a algoritmické konstrukce využitelné ve výuce na ZŠ. Programovací a dětské programovací jazyky a prostředí. Základní metody a aktivity, které rozvíjejí algoritmické myšlení. Zásady konstrukce úloh pro rozvoj myšlení.

4. DII2Z – DIDAKTIKA INFORMATIKY 2 PRO ZŠ

Postavení informatiky v procesu vzdělávání na ZŠ. Didaktika a metodika vyučování jednotlivých tematických celků informatiky na ZŠ (cíle, obsah, konstrukce učiva, RVP, výukové metody, pojmy, zařazení, didaktické aspekty). Výuka žáků z pohledu věkových odlišností. Typy, rozbor, řešení úloh a jejich klasifikace.

5. MMV2 – MULTIMÉDIA PRO VZDĚLÁVÁNÍ 2

Základní pojmy: renderování, textura, 2D a 3D animace, multimediální výukový materiál. Zásady a postupy uplatňované při zpracování multimediálních výukových materiálů pro základní školy. Didaktické zásady výuky předmětů s tematickými celky učiva zaměřenými na výuku 2D animace na základní škole. Zásady, princip tvorby a programové nástroje pro tvorbu počítačových 3D modelů a 3D animací, pro tvorbu multimediálních komponent. Zásady, princip tvorby a programové nástroje pro tvorbu multimediálních výukových materiálů vhodných pro základní školy.

6. DII3Z – DIDAKTIKA INFORMATIKY 3 PRO ZŠ

Projektová výuka – výhody a nevýhody projektů, zásady tvorby, realizace a hodnocení. Řízení týmů z pohledu učitele, týmové role. Autoevaluace školy. Výzkum na školách. Vzdělávání žáků extrémně nadaných a znevýhodněných. Tvorba ŠVP z pohledu učitele informatiky. Kritéria hodnocení výukových programů. Technické výukové prostředky.

7. SINFS – ŠKOLSKÉ INFORMAČNÍ A DATABÁZOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Entity v databázovém modelu školského informačního systému. Pravidla související s užíváním a administrací informačního systému školy. Součásti a moduly školního informačního systému, jejich funkce a využití v pedagogické praxi (z pohledu administrátora, pedagoga, žáka a rodiče). Webové služby a programové vybavení vyvinuté pro účely řízení a organizaci práce v týmu s ohledem na podmínky a prostředí vzdělávací instituce, jejich možnosti a uplatnění v praktických situacích řešených v rámci vzdělávací instituce.

8. IVA – INFORMATIKA A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Druhy volnočasových aktivit v oblasti informatiky a ICT. Charakteristické rysy volnočasových aktivit v oblasti informatiky a ICT. Aktivity zaměřené na rozvoj dětí a mládeže v oblasti informatiky a ICT. Organizace zajišťující volnočasové aktivity v oblasti informatiky a ICT. Druhy soutěží v oblasti informatiky a ICT podle vyhlašovatele. Soutěže a jejich organizace v souladu s platnou legislativou. Středoškolská odborná činnost zaměřená na informatiku a ICT.

9. SVVT – SOUČASNÉ SMĚRY VÝVOJE VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Současné směry vývoje digitálních technologií v oblasti technického vybavení. Současné směry vývoje digitálních technologií v oblasti programového vybavení. Současné směry v implementaci digitálních technologií do výuky.

Ver. 6.10.2017