Doktorský studijní program Specializace v pedagogice

Nabízíme možnost získání vědecké kvalifikace doložené akademicko-vědeckým titulem Ph.D., uváděným za jménem.

Studijní obor: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Vymezení výstupních všeobecných, odborných a speciálních znalostí a dovedností

Absolventi studia doplní svá pregraduální studia o podrobnější znalosti obsahu a metod některých disciplín z informatiky, zejména teoretických základů, a obohatí své poznatky o nové směry v oblasti pedagogiky a psychologie. Osvojí si metodologické základy pedagogického výzkumu tak, aby mohli kvalitně navrhovat a vést vlastní výzkum. Získají přehled o používání informačních technologií ve výuce, o teoretických východiscích i praktických aplikacích u nás a v zahraničí, orientují se v současných názorech na vzdělávání v informatice a v možnostech zavádění ICT do kurikulí všech vyučovacích předmětů. Získají znalosti a dovednosti v oblasti efektivního použití vybraných matematických metod, v oblasti projektování informačních systémů a při tvorbě výukových materiálů pro eLearning. Naučí se používat moderní autorské systémy a rozšíří si znalosti a dovednosti v oblasti multimédií a vizuálního a objektově orientovaného programování. Cílem předkládaného doktorského studia je příprava odborníků v oboru informatika, resp. v oboru informační a komunikační technologie ve vzdělávání, k samostatné tvůrčí práci ve vědě, výzkumu a vývoji s dobrými předpoklady obor dále rozvíjet.

Absolventi doktorského studia budou působit zejména jako:
  • pedagogové na fakultách připravující učitele informatických disciplín,
  • učitelé, didaktici informatiky na základních i středních školách,
  • tvůrci eLearningových kurzů, vzdělávacích materiálů a výukových programů,
  • výzkumní nebo vývojoví pracovníci v oboru informatika a didaktika informatiky,
  • pracovníci státní správy školství, centrálních metodických a kurikulárních úřadů a ústavů,
  • vědečtí pracovníci věnující se informačním technologiím ve vzdělávání a v celoživotním učení.

Studium umožní zvyšování úrovně vzdělanosti v regionech i naplňování cílů Boloňské deklarace a dává možnost vědecky pracovat v oboru studentům, kteří ukončují své magisterské studium, i dřívějším absolventům, kteří se snaží obor v praxi rozvíjet.

Rozcestník