Přijímací řízení na akademický rok 2019/20

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

Přijímací řízení se koná na každé na každé z fakult zabezpečujících studijní obor samostatně. Minimálně jeden člen přijímací komise je vždy z další smluvní fakulty.

V přijímacím pohovoru je ověřována úroveň uchazečových vědomostí, jeho znalost relevantní odborné literatury (včetně zahraniční), jeho předpoklady pro získávání hlubších teoretických znalostí a pro samostatnou tvůrčí odbornou činnost. V přijímacím pohovoru uchazeč dále představí svou dosavadní odbornou a pedagogickou praxi a publikační činnost a rovněž předloží vstupní projekt, v němž jednak odůvodní volbu svého zaměření studia, jednak představí návrh tématu zamýšlené disertační práce. Součástí přijímacího pohovoru je i ověření znalostí některého cizího jazyka.

Výběrové řízení

Přihláška ke studiu v doktorském studijním programu na Západočeské univerzitě v Plzni ve verzi pro Word 2003 a Word 2007 a novější. Přihlášku je třeba vytisknout oboustranně! Pozor, kvůli evidenci je nutné přihlášku podat současně také elektronicky: E-prihlaska

Rámcová témata disertačních prací pro ak. rok. 2019/20

Po dohodě s potenciálním školitelem je možná modifikace uvedených rámcových témat.

Rozcestník