Studijní plán

Studijní plán zahrnuje:
 1. Předměty teoretického základu (filozofická a obecná pedagogicko-psychologická část a část informatika a její teoretické základy).
 2. Alespoň tři oborové předměty.
 3. Ostatní předměty – cizí jazyky.
Během studia musí doktorand:
 • absolvovat alespoň tři předměty teoretického základu tak, aby byly v jeho individuálním studijním plánu zastoupeny obě části (blok A a blok B), jeden předmět musí být z oblasti metodologie pedagogicko-psychologického výzkumu,
 • absolvovat alespoň tři oborové předměty,
 • absolvovat zkoušku z cizího jazyka,
 • absolvovat alespoň jeden předmět teoretického základu nebo oborový předmět na partnerské fakultě,
 • aktivně se účastnit 3 povinných společných soustředění doktorandů, prezentace studentů jsou podrobené kritickému rozboru přítomných odborníků a diskusi, v níž studenti obhajují svou práci, postupy a zvolené metody, výstupy ze soustředění jsou vydané formou sborníků,
 • vystoupit alespoň na dvou konferencích s recenzovaným sborníkem, z toho na jedné mezinárodní konferenci s jednacím jazykem anglickým,
 • publikovat alespoň jeden příspěvek v mezinárodním vědeckém časopisu v anglickém jazyce; ekvivalentem může být kapitola recenzované knihy,
 • publikovat alespoň jeden příspěvek v recenzovaném RIV časopisu; ekvivalentem může být kapitola recenzované knihy,
 • v prezenční formě studia je student zapojen do výuky v bakalářském nebo magisterském studiu v rozsahu maximálně 6 hodin týdně pod vedením zkušeného pedagoga, zpravidla garanta předmětu.

Oborová rada může v konkrétních případech doporučit absolvování zahraničního studijního pobytu.

Rozcestník