Témata diplomových prací na KVD - 2023

Po domluvě s potenciálním vedoucím práce jsou možná i další témata. Témata vybírejte a konzultujte s vyučujícími do 31. 12. 2023. Je třeba dodržet postup zadávání podle Vyhlášky děkana č. 7VD/2021.

Přejít na seznam starších diplomových prací.
Všechny obhájené diplomové práce můžete dohledat na Portálu ZČU.
 1. Výukové IoT projekty s využitím rozšiřujících sad pro Micro:bit
 2. Sada výukových aktivit propojujících Micro:bit a konstrukční prvky stavebnice LEGO
 3. Výukový elektronický materiál - Směry vývoje výpočetní techniky
 1. Mobilní zařízení žáka ZŠ jako mimoškolní výuková pomůcka.
 2. Využití mobilního zařízení u žáka s SVP na ZŠ.
 3. Elektronický výukový materiál - Canva jako pomůcka pro učitele
 1. Výukový elektronický materiál - Využití numerických metod v algoritmizaci.
 2. Dlouhodobé trendy v rozvoji digitální gramotnosti v oblasti úprav textů v ČR u maturantů.
 3. Využití kola iPadagogiky v praxi učitelů.
 4. Výuka evidence a kontroly dat podle učebnice Práce s daty.
 5. Výukový elektronický materiál - Bezpečnost v digitálním světě.
 6. Výukové aktivity spojené s Wikipedií na základní škole.
 7. Výukový elektronický materiál - Využití Wikipedie pro předmět POPOV.
 8. Bilingvní výuka informatiky
  Magdaléna Škaloudová
 9. Tvorba úloh pro tematický okruh digitální technologie ze vzdělávací oblasti informatika
  Vanessa Kantnerová
 1. Žákovské miskoncepty v nové informatice
 2. Hodina kódu na 2. stupni ZŠ
 3. Dekompozice grafických prvků jako přístup pro výuku programování v Python
 1. Rozvoj virtuální třídy
 2. Distanční vzdělávání ve vybraných evropských zemích
 3. MOOC kurzy jako specifická forma vzdělávání učitelů
 4. Postoj studentů k flexibilním formám učení
 5. Využití virtuální reality ve vzdělávání
 6. Outdoorové vzdělávací aktivity s využitím technologií
 7. Využití umělé inteligence v praxi učitele na základní (střední) škole
 8. Využití umělé inteligence při poskytování individuální zpětné vazby
 9. Strategický rozvoj využívání technologií ve vzdělávání
 1. Výukový elektronický materiál pro výuku předmětu Programování 2
 2. Výukový elektronický materiál - Programování aplikací pro vzdělávání pomocí WPF a C#
 3. Výuka informatiky a podpora informatického myšlení pomocí programovatelných stavebnic Fischertechnik
 4. Výukový elektronický materiál - programování webových aplikací pomocí Microsoft Blazer
 1. Komunikativní přístup k výuce programování.
 2. Pojmové mapy jako nástroj hodnocení ve vzdělávání.
 3. Distanční kurz Programovací techniky.